Questions and answers

Czy zapłacony podatek akcyzowy stanowi koszt podatkowy firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy powykonawczo należy przebieg zewnętrznej kanalizacji oraz wody uzgodnić w ZUDP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy wykazać odsetki od udziału kapitałowego w zeznaniu CIT za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przekazanie zysku na kapitał rezerwowy podlega prezentacji w rocznym zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykonawca może udzielić zamawiającemu wyjaśnień w zakresie treści JEDZ podmiotu trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie dla Prezesa zarządu (na podstawie aktu powołania) może być wypłacane raz w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Co oznacza pojęcie „Ukończone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przekazanie kapitału zapasowego na ZFŚS może generować koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy bonus wypłacony pracownikowi będzie stanowił koszt pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy niezrealizowanie bonu na świadczenie 500+ powoduje zmianę decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak powinna wyglądać siatka godzin dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego od roku 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy wystawiać noty obciążeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie są konsekwencje niedostarczenia przez stronę tytułu wykonawczego w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaka jest różnica pomiędzy kodami 15 02 02* a 15 02 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy spółka powinna wprowadzić nieodpłatnie otrzymane urządzenie do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zapłata zobowiązania przed datą dostawy jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy ująć w klasyfikacji budżetowej wydatek zamontowania na stałe rolet zewnętrznych do budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaka powinna być treść informacji dotycząca przechowywanej dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania faktury z UE dotyczącą kary za nieterminową dostawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można zastosować ulgę za złe długi z części nieuregulowanej przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Gdzie trzeba dokonać zmian w związku ze zmianą nazwiska współwłaścicielki firmy, czy tylko w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy nastąpiły zmiany w przepisach o czasie przechowywania dokumentów za rok, w którym firma poniosła stratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć organizację wycieczki rowerowej wraz z usługą przewodnika z firmy zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć dotację, jeżeli dziecko opuściło przedszkole niepubliczne w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy ujmowanie sprzedaży bez rachunkowej w formie dowodu wewnętrznego i wpisu do ewidencji jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy zapłacić podatek od nieruchomości za grunt pod służebnością przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować grunty zajęte pod ogródki działkowe o użytku innym niż rolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przekwalifikowanie gruntu z terenów kolejowych skutkuje utratą zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien wykonać badania morfologii odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki jest czas pracy lekarza zatrudnionego na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu, którego nie wykorzystał u poprzedniego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy przepisy obowiązujące w 1900 r. dopuszczały okna w granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak policzyć dochód do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy RODO może być wskazane jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku naliczania opłaty za usługi wodne liczy się pierwszy odbiornik wód opadowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Pod jakim kodem zaklasyfikować odpady pochodzące z czyszczenia utwardzonego placu przedsiębiorstwa X?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy zmienić stanowisko starszego woźnego na robotnika gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy okres umożliwiający nabycie prawa do trzynastki powinien być okresem faktycznie przepracowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co musi zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy faktura na naprawy gwarancyjne poremontowe powinna być wystawiona w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy przepisy obligują dyrektora szkoły do sporządzania zakresu czynności pedagoga i psychologa szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela, który pełni jednocześnie funkcję kierowniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne