Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.

UCHWAŁA Nr 44
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lutego 1972 r.
w sprawie pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. *

W celu zapewnienia niezbędnych środków i warunków dalszego umacniania i rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych, powstawania nowych spółdzielni, rozwoju spółdzielczych ośrodków rolnych i ośrodków rolnych kółek rolniczych, a także w celu zapewnienia środków i warunków ułatwiających organizowanie innych form zespołowego gospodarowania rolników indywidualnych - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne, zwane dalej "spółdzielniami", uprawnione są do korzystania z kredytów bankowych na cele:
1)
objęte planem gospodarczo-finansowym spółdzielni,
2)
nabycia nieruchomości rolnych, budynków i budowli, jeżeli są one niezbędne do prowadzenia działalności spółdzielni,
3)
zagospodarowania gruntów państwowych, pochodzących z wkładów członkowskich oraz gruntów nabytych,
4)
wypłacania przez spółdzielnię skumulowanej renty gruntowej na rzecz nowo wstępujących członków spółdzielni za grunty, które wnieśli do spółdzielni.
1.
Spółdzielni przysługuje umorzenie kredytów zaciągniętych na cele, o których mowa w § 1 pkt 3, pod warunkiem prawidłowego zagospodarowania gruntów rolnych.
2.
Umorzenie kredytów może nastąpić w wysokości od 3 do 5 tys. zł na 1 ha gruntów rolnych w zależności od stopnia trudności zagospodarowania tych gruntów i ich jakości.
1.
Spółdzielni przysługuje umorzenie kredytów według następujących stawek umorzenia z tytułu:

1) zaopatrzenia w wodę, melioracji oraz elektryfikacji nowego obiektu 80% kosztów,

2) modernizacji istniejących urządzeń elektryfikacyjnych 70% kosztów,

3) budowy, remontu kapitalnego lub nabycia urządzeń do nawadniania za pomocą deszczowni 50% kosztów,

4) budowy, remontu kapitalnego lub nabycia budynków inwentarskich dla bydła, trzody chlewnej, owiec i drobiu z wyjątkiem brojlerni 60% kosztów,

5) budowy, remontu kapitalnego lub nabycia pozostałych budynków i budowli 40% kosztów.

2.
Minister Rolnictwa określi górną granicę kosztów budowy, remontu kapitalnego lub nabycia obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.
3.
Do urządzeń towarzyszących i technicznego wyposażenia obiektów, o których mowa w ust. 1, stosować należy stawkę właściwą dla obiektu, z którym są związane.
4.
W odniesieniu do inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, realizowanych przez spółdzielnie w ramach kooperacji z innymi jednostkami gospodarki uspołecznionej i z zespołami rolników indywidualnych, umorzenie kredytów może nastąpić do wysokości:
1)
70% kosztów budowy lub nabycia budynków inwentarskich, z wyjątkiem brojlerni,
2)
50% kosztów budowy lub nabycia pozostałych budynków i budowli.
5.
Stawki umorzenia kredytów, określone w ust. 1, 3 i 4, powiększa się o:
1)
10% kosztów, w razie gdy grunty V i VI klasy stanową od 30% do 50%,
2)
20% kosztów, w razie gdy grunty V i VI klasy stanowią więcej niż 50%

ogólnego obszaru zespołowych gruntów spółdzielni.

6.
Łączne umorzenie nie może przekroczyć 90% kosztów.
1.
Umorzenie kredytów może nastąpić, pod warunkiem że spółdzielnia wykorzystuje obiekty zgodnie z ich przeznaczeniem oraz osiągnęła planowaną zdolność produkcyjną i usługową.
2.
Umorzenie kredytów, o którym mowa w § 3, może być również stosowane do inwestycji zrealizowanych przez spółdzielnię przed wejściem w życie uchwały, pod warunkiem, że od przysługującej sumy umorzenia kredytów potrącone zostaną kwoty kredytów umorzonych z tytułu inwestycji budowlano-montażowych oraz dotacje z Funduszu Rozwoju Rolnictwa udzielone na te inwestycje.
Spółdzielnie mogą uzyskać umorzenie:
1)
opłaty melioracyjnej z tytułu inwestycji melioracyjnych półpodstawowych i szczegółowych, realizowanych przez Państwo na gruntach nie stanowiących własności Państwa,
2)
odpłatności z tytułu zelektryfikowania przez Państwo nowych ośrodków gospodarczych i modernizacji istniejących urządzeń elektryfikacyjnych

- w wysokości 50% tych opłat.

1.
Spółdzielnie mogą uzyskać dotacje:
1)
na pokrycie kosztów zakupu sprzętu rolniczego dla spółdzielni nowo zorganizowanych w wysokości do 6 tys. zł na 1 ha zespołowych gruntów rolnych oraz na zakup takiego sprzętu, niezbędnego do zagospodarowania gruntów państwowych przejmowanych przez spółdzielnię,
2)
na odbudowę, remonty kapitalne, remonty bieżące, adaptację i modernizację budynków, budowli i urządzeń przejętych przez spółdzielnię od Państwa - w wysokości 80% kosztów tych robót, realizowanych przez spółdzielnię w okresie pięciu lat od daty przejęcia budynków, budowli i urządzeń,
3)
na pokrycie kosztów związanych z wynagradzaniem pracowników inżynieryjno-technicznych oraz stażystów.
2.
Dotacje określone w ust. 1 pkt 1 i 2 nie przysługują, jeżeli na cele te spółdzielnia uzyskała umorzenie kredytów, o którym mowa w § 3 i § 4.
Zaopatrzenie spółdzielni w środki produkcji i zbyt produktów spółdzielni powinny odbywać się na warunkach zaopatrzenia i zbytu państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Prezydia powiatowych rad narodowych obowiązane są udzielać spółdzielniom pomocy w organizowaniu i prowadzeniu usług dla ludności oraz stałych lub sezonowych punktów sprzedaży i konsumpcji produktów wytworzonych przez spółdzielnie.
1.
Zaleca się Zarządowi Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych określenie szczegółowych warunków i zasad prowadzenia przez spółdzielnie działalności pozarolniczej, z zastrzeżeniem, że działalność ta może być podejmowana w spółdzielniach, które osiągną określony planem poziom produkcji rolniczej oraz posiadają organizacyjne i techniczne warunki prawidłowego realizowania działalności pozarolniczej.
2.
Działalność pozarolnicza może być prowadzona w kooperacji z jednostkami gospodarki uspołecznionej, które zapewnią zaopatrzenie spółdzielni w surowce, materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zleconej produkcji i usług oraz zapewnią nadzór technologiczny i odbiór gotowych wyrobów.
3.
Minister Finansów może ustalić uproszczone zasady opodatkowania pozarolniczej działalności spółdzielni w formie podatku scalonego obejmującego podatek obrotowy i dochodowy.
1.
Prezydia powiatowych rad narodowych spowodują zatrudnienie pracowników inżynieryjno-technicznych i skierowanie ich do pracy w spółdzielniach, które nie korzystają z dotacji na cele określone w § 6 ust. 1 pkt 3.
2.
Wynagrodzenie pracowników, o których mowa w ust. 1, będzie wypłacane z budżetów powiatowych rad narodowych.
3.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz z Zarządem Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych określi zasady i warunki zatrudniania oraz wynagradzania osób, o których mowa w ust. 1, a także w § 6 ust. 1 pkt 3.
Przepisy § 1-5, § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, § 7 i 8 stosuje się odpowiednio do spółdzielczych ośrodków rolnych kółek rolniczych oraz do kółek rolniczych prowadzących ośrodki rolne.
1.
Zespoły rolników indywidualnych mogą uzyskać kredyt na niezbędne dla wspólnej działalności budownictwo inwentarskie wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; kredyt ten może być częściowo umorzony.
2.
Za zespół rolników indywidualnych uznaje się grupę co najmniej trzech właścicieli gospodarstw rolnych, nie prowadzących wspólnego gospodarstwa domowego, podejmującą w zakresie produkcji rolniczej wspólną działalność na podstawie umów zawartych z jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Ministrowie Rolnictwa i Finansów w porozumieniu z Zarządami Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Centralnego Związku Kółek Rolniczych ustalą zasady i warunki:
1)
udzielania dotacji,
2)
udzielania i umarzania kredytów bankowych,
3)
organizacji zespołów rolników indywidualnych.
1.
Minister Finansów zapewni środki niezbędne do wykonania uchwały w roku 1972.
2.
Prezydia powiatowych rad narodowych zapewnią w budżetach tych rad środki niezbędne do wykonania uchwały w latach następnych.
Przepisy dotyczące:
1)
prezydiów wojewódzkich rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw,
2)
prezydiów powiatowych rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz do dzielnicowych rad narodowych miast wyłączonych z województw.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 105 Prezydium Rządu z dnia 1 marca 1952 r. w sprawie gospodarki finansowej spółdzielni produkcyjnych (Monitor Polski Nr A-23, poz. 298),
2)
uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1954 r. o rozwoju spółdzielczości produkcyjnej (Monitor Polski Nr A-42, poz. 624),
3)
uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zapewnienia środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej (Monitor Polski z 1957 r. Nr 28, poz. 189 i z 1958 r. Nr 59, poz. 331),
4)
uchwała nr 122 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1964 r. w sprawie udzielania dotacji kółkom rolniczym i spółdzielniom produkcyjnym przy zakupie oleju napędowego - w zakresie dotyczącym spółdzielni,
5)
uchwała nr 246 Rady Ministrów z dnia 28 września 1965 r. w sprawie finansowej pomocy Państwa na inwestycje budowlano-montażowe w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (Monitor Polski z 1965 r. Nr 55, poz. 285 i z 1970 r. Nr 10, poz. 85),
6)
uchwała nr 61 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1969 r. w sprawie zapewnienia pomocy fachowej rolniczym spółdzielniom produkcyjnym,
7)
uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1971 r. w sprawie finansowej pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kółek rolniczych oraz spółdzielczych ośrodków rolnych kółek rolniczych przejmujących w zagospodarowanie grunty państwowe.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 marca 1972 r.
* Z dniem 1 września 1974 r. nin. uchwała traci moc, z tym że w odniesieniu do dotacji na pokrycie kosztów zakupu sprzętu rolniczego utrata mocy nastąpi z dniem 1 stycznia 1975 r., zgodnie z § 13 uchwały nr 209 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1974 r. w sprawie pomocy Państwa dla zespołowej gospodarki w rolnictwie (M.P.74.31.185).