§ 5. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 5. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  5.
Spółdzielnie mogą uzyskać umorzenie:
1)
opłaty melioracyjnej z tytułu inwestycji melioracyjnych półpodstawowych i szczegółowych, realizowanych przez Państwo na gruntach nie stanowiących własności Państwa,
2)
odpłatności z tytułu zelektryfikowania przez Państwo nowych ośrodków gospodarczych i modernizacji istniejących urządzeń elektryfikacyjnych

- w wysokości 50% tych opłat.