§ 2. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 2. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  2.
1.
Spółdzielni przysługuje umorzenie kredytów zaciągniętych na cele, o których mowa w § 1 pkt 3, pod warunkiem prawidłowego zagospodarowania gruntów rolnych.
2.
Umorzenie kredytów może nastąpić w wysokości od 3 do 5 tys. zł na 1 ha gruntów rolnych w zależności od stopnia trudności zagospodarowania tych gruntów i ich jakości.