§ 6. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 6. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  6.
1.
Spółdzielnie mogą uzyskać dotacje:
1)
na pokrycie kosztów zakupu sprzętu rolniczego dla spółdzielni nowo zorganizowanych w wysokości do 6 tys. zł na 1 ha zespołowych gruntów rolnych oraz na zakup takiego sprzętu, niezbędnego do zagospodarowania gruntów państwowych przejmowanych przez spółdzielnię,
2)
na odbudowę, remonty kapitalne, remonty bieżące, adaptację i modernizację budynków, budowli i urządzeń przejętych przez spółdzielnię od Państwa - w wysokości 80% kosztów tych robót, realizowanych przez spółdzielnię w okresie pięciu lat od daty przejęcia budynków, budowli i urządzeń,
3)
na pokrycie kosztów związanych z wynagradzaniem pracowników inżynieryjno-technicznych oraz stażystów.
2.
Dotacje określone w ust. 1 pkt 1 i 2 nie przysługują, jeżeli na cele te spółdzielnia uzyskała umorzenie kredytów, o którym mowa w § 3 i § 4.