Pomoc Państwa dla zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1974.31.185 - OpenLEX

Pomoc Państwa dla zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1974.31.185

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1976 r.

UCHWAŁA Nr 209
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 sierpnia 1974 r.
w sprawie pomocy Państwa dla zespołowej gospodarki w rolnictwie.

W celu zapewnienia niezbędnych warunków dalszego rozwoju zespołowych form gospodarowania w rolnictwie Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Jednostki gospodarki uspołecznionej prowadzące zespołową gospodarkę w rolnictwie, zrzeszone w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Centralnym Związku Kółek Rolniczych, zwane dalej "spółdzielniami", uprawnione są do korzystania z kredytów bankowych na cele objęte planem gospodarczo-finansowym spółdzielni, w tym na nabycie gruntów rolnych, budynków i budowli niezbędnych do prowadzenia działalności zespołowej oraz wypłacanie skumulowanej renty gruntowej na rzecz rolników przekazujących grunty do spółdzielni. Kredyty te mogą być częściowo umarzane.
1.
Spółdzielniom przysługują następujące umorzenia kredytów i opłat należnych Państwu z tytułu nakładów poniesionych na:
1) 1
budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę, melioracje, elektryfikację, nabycie gruntów rolnych, wypłacanie rolnikom skumulowanej renty gruntowej - 80% kosztów,
1a) 2
odbudowę, remonty i adaptację budynków, budowli i urządzeń przejętych od Państwa, jeżeli obszar gruntów rolnych przejętych do zagospodarowania w danym roku nie przekracza 10 ha - 80% kosztów,
2)
modernizację urządzeń elektryfikacyjnych - 70% kosztów,
3)
budowę, remont kapitalny lub nabycie deszczowni - 50% kosztów,
4)
budowę, remont kapitalny lub nabycie budynków inwentarskich dla bydła, trzody chlewnej, owiec lub drobiu - 60% kosztów,
5)
budowę, remont kapitalny lub nabycie pozostałych budynków i budowli związanych ze statutową działalnością spółdzielni - 40% kosztów.
2.
Do nakładów na budowę dróg wewnętrznych, placów, urządzeń towarzyszących oraz technicznego wyposażenia, wchodzących w skład obiektów, o których mowa w ust. 1, stosuje się stawkę umorzenia właściwą dla obiektu, z którym są związane.
3.
Wysokość stawek umorzenia określonych w ust. 1 pkt 3-5, z wyjątkiem inwestycji związanych z działalnością pozarolniczą, powiększa się o:
1)
10% kosztów w wypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnie w ramach kooperacji w rolnictwie, a także przeznaczonych na wspólne cele wsi, gminy, miasta i gminy,
2)
10% kosztów, gdy grunty V i VI klasy stanowią od 30% do 50% ogólnego obszaru zespołowych gruntów spółdzielni,
3)
20% kosztów, gdy grunty V i VI klasy stanowią więcej niż 50% ogólnego obszaru zespołowych gruntów spółdzielni.
4.
Minister Rolnictwa określi górną granicę kosztów budowy, remontu kapitalnego lub nabycia obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.
Umorzenie kredytów, o których mowa w § 2, może nastąpić pod warunkiem wykorzystywania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz osiągnięcia planowanej zdolności produkcyjnej lub usługowej.
1.
Spółdzielniom przysługują dotacje na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem w nich pracowników inżynieryjno-technicznych oraz stażystów.
2.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz zarządami Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Centralnego Związku Kółek Rolniczych określi zasady i warunki zatrudnienia oraz wynagradzania osób, które przed dniem wejścia w życie uchwały były zatrudnione przez terenowe organy administracji państwowej i skierowane do pracy w spółdzielniach, oraz osób, o których mowa w ust. 1. Wynagrodzenia te wolne są od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną.
3.
Rozliczenie planowanego osobowego funduszu płac w jednostkach, o których mowa w ust. 2, z podziałem na kwoty brutto i netto powinno być dokonane w terminie dwóch miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały i przedstawione Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów.
1.
Zaopatrzenie spółdzielni w środki produkcji i zbyt produktów spółdzielni odbywa się na organizacyjnych i finansowych warunkach zaopatrzenia i zbytu państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
2. 3
(uchylony).
1.
Zaleca się Zarządowi Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych określenie warunków i zasad prowadzenia przez zrzeszone w tym związku spółdzielnie działalności pozarolniczej. Działalność ta może być podejmowana przez spółdzielnie, które osiągnęły określony planem poziom produkcji rolniczej oraz mają warunki do prawidłowego prowadzenia działalności pozarolniczej.
2.
Minister Finansów może ustalić uproszczone zasady opodatkowania pozarolniczej działalności spółdzielni w formie podatku scalonego obejmującego podatek obrotowy i dochodowy.
1.
Rolnicy mogą tworzyć zespoły rolników indywidualnych.
2.
Za zespół rolników indywidualnych uznaje się grupę co najmniej trzech rolników indywidualnych, którzy odpowiadają następującym warunkom:
1)
są posiadaczami odrębnych gospodarstw lub nieruchomości rolnych,
2)
zamieszkują w danej lub sąsiedniej miejscowości,
3)
zawarli między sobą umowę o utworzeniu zespołu; umowa ta powinna być zarejestrowana w urzędzie gminy, miasta,
4)
osobiście pracują w zespole,
5)
podejmują wspólną działalność w zakresie produkcji rolniczej objętą umowami zawartymi z jednostkami gospodarki uspołecznionej.
3.
Do zespołów mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 860-875 Kodeksu cywilnego.
1.
Zespoły rolników indywidualnych mogą uzyskiwać kredyty bankowe na nakłady związane z produkcją rolniczą niezbędne do prowadzenia działalności zespołu.
2.
Kredyty określone w ust. 1 mogą być częściowo umarzane, jeżeli budowa obiektów lub ich modernizacja zapewnia zwiększenie i unowocześnienie produkcji, postęp techniczny lub specjalizację produkcji rolnej, a zwłaszcza w zakresie:
1)
budownictwa inwentarskiego,
2)
zaopatrzenia w wodę i deszczowni,
3)
silosów, suszarni oraz innych obiektów związanych z produkcją i konserwacją pasz,
4)
przechowalnictwa produktów rolnych,
5)
elektryfikacji.
3.
Ministrowie Rolnictwa i Finansów w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz z zarządami Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Centralnego Związku Kółek Rolniczych ustalą zasady i warunki:
1)
tworzenia zespołów rolników indywidualnych,
2)
udzielania i umarzania kredytów bankowych spółdzielniom oraz zespołom rolników indywidualnych,
3)
udzielania dotacji spółdzielniom.
Przepisy dotyczące pomocy Państwa dla zespołów rolników indywidualnych stosuje się odpowiednio do spółek zagospodarowania wspólnot gruntowych.
1.
W razie likwidacji spółdzielni oraz w razie sprzedaży składników majątkowych bądź też wyłączenia ich z gospodarki zespołowej z innych powodów kwoty umorzonych kredytów inwestycyjnych, jak również kwoty udzielonych dotacji o charakterze inwestycyjnym, pokryte z budżetu rad narodowych, stanowią w części nie zamortyzowanej zobowiązanie wobec Skarbu Państwa. Zobowiązanie to wygasa po upływie 10 lat od daty umorzenia kredytów inwestycyjnych z tytułu nakładów na budownictwo, a także w wypadku, gdy obiekt uległ zniszczeniu na skutek działania niezależnego od spółdzielni.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zespołów rolników indywidualnych i spółek zagospodarowania wspólnot gruntowych.
1.
Zespołom rolników indywidualnych przysługuje pierwszeństwo przed rolnikami nie zrzeszonymi w zespołach w zaopatrzeniu w materiały budowlane, sprzęt rolniczy i inne środki do produkcji rolniczej.
2.
Ministrowie Rolnictwa, Handlu Wewnętrznego i Usług w porozumieniu z Zarządem Głównym Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz zarządami Centralnego Związku Kółek Rolniczych i Centrali Spółdzielni Ogrodniczych określą zasady zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1 oraz w § 5 ust. 1.
W § 30 uchwały nr 118 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1969 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji oraz realizacji inwestycji towarzyszących i wspólnych (Monitor Polski Nr 31, poz. 227) skreśla się pkt 2.
Traci moc uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie (Monitor Polski Nr 13, poz. 88), z tym że w odniesieniu do dotacji na pokrycie kosztów zakupu sprzętu rolniczego uchwała ta traci moc z dniem 1 stycznia 1975 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1974 r.
1 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 157 z dnia 8 sierpnia 1975 r. (M.P.75.29.176) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 września 1975 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 157 z dnia 8 sierpnia 1975 r. (M.P.75.29.176) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 września 1975 r.
3 § 5 ust. 2 uchylony przez § 9 pkt 13 uchwały nr 154 z dnia 13 lipca 1976 r. w sprawie cen skupu produktów rolnych, cen niektórych środków produkcji dla rolnictwa oraz materiałów budowlanych (M.P.76.30.131) z dniem 14 lipca 1976 r.