§ 11. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 11. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  11.
Przepisy § 1-5, § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, § 7 i 8 stosuje się odpowiednio do spółdzielczych ośrodków rolnych kółek rolniczych oraz do kółek rolniczych prowadzących ośrodki rolne.