§ 9. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 9. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  9.
1.
Zaleca się Zarządowi Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych określenie szczegółowych warunków i zasad prowadzenia przez spółdzielnie działalności pozarolniczej, z zastrzeżeniem, że działalność ta może być podejmowana w spółdzielniach, które osiągną określony planem poziom produkcji rolniczej oraz posiadają organizacyjne i techniczne warunki prawidłowego realizowania działalności pozarolniczej.
2.
Działalność pozarolnicza może być prowadzona w kooperacji z jednostkami gospodarki uspołecznionej, które zapewnią zaopatrzenie spółdzielni w surowce, materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zleconej produkcji i usług oraz zapewnią nadzór technologiczny i odbiór gotowych wyrobów.
3.
Minister Finansów może ustalić uproszczone zasady opodatkowania pozarolniczej działalności spółdzielni w formie podatku scalonego obejmującego podatek obrotowy i dochodowy.