Finansowa pomoc Państwa na inwestycje budowlano-montażowe w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. - M.P.1965.55.285 - OpenLEX

Finansowa pomoc Państwa na inwestycje budowlano-montażowe w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

Monitor Polski

M.P.1965.55.285

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1970 r.

UCHWAŁA Nr 246
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 września 1965 r.
w sprawie finansowej pomocy Państwa na inwestycje budowlano-montażowe w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

W celu zapewnienia rolniczym spółdzielniom produkcyjnym dogodnych warunków umożliwiających zwiększenie inwestycji budowlano-montażowych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Z tytułu dokonanych nakładów na zespołowe inwestycje budowlano-montażowe w zakresie budownictwa inwentarskiego i gospodarczego, z wyłączeniem nakładów określonych w § 2, rolnicze spółdzielnie produkcyjne uprawnione są do korzystania ze zwolnienia od spłaty bankowych kredytów inwestycyjnych w wysokości połowy sumy nakładów poczynionych w rozmiarze do 5.000 zł w przeliczeniu na 1 ha zespołowych użytków rolnych oraz w wysokości jednej trzeciej tej sumy, o jaką rozmiar poczynionych nakładów przekracza 5.000 zł w przeliczeniu na 1 ha zespołowych użytków rolnych.
2.
W uzasadnionych gospodarczo wypadkach, a szczególnie dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych osiągających szybkie i znaczne postępy w hodowli zespołowej, Minister Rolnictwa może podwyższyć rozmiar nakładów inwestycyjnych, w stosunku do których przysługuje zwolnienie danej spółdzielni od spłaty kredytów w wysokości połowy nakładów.
3.
Łączna suma kredytów zwalnianych od spłaty na podstawie przepisów ust. 1 i 2 nie może przekraczać kwoty 8.000 zł w przeliczeniu na 1 ha zespołowych użytków rolnych.
4.
Określona w ust. 3 górna granica kredytów zwalnianych od spłaty podlega odpowiednio obniżeniu o równowartość budynków gospodarczych przekazanych spółdzielni z Państwowego Funduszu Ziemi przy uwzględnieniu ich przydatności dla celów zespołowego gospodarstwa.
Z tytułu nakładów na zespołowe inwestycje budowlano-montażowe poczynionych w zakresie urządzeń zaopatrzenia w wodę - rolnicze spółdzielnie produkcyjne uprawnione są do korzystania ze zwolnienia od spłaty bankowych kredytów inwestycyjnych w wysokości odpowiadającej 80% tych nakładów.
Do nakładów stanowiących podstawę do zwolnienia od spłaty kredytów (§§ 1 i 2) zalicza się również nakłady poczynione przed wejściem w życie niniejszej uchwały. Jednak kwotę kredytów, która może być zwolniona od spłaty, obniża się:
1)
w wypadkach, o których mowa w § 1, o kwotę kredytów zwolnioną już od spłaty na podstawie uchwały nr 257 Prezydium Rządu z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie pomocy finansowej Państwa w rozwoju hodowli zespołowej bydła, trzody chlewnej i owiec w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (Monitor Polski Nr 51, poz. 575),
2)
w wypadkach, o których mowa w § 2, o kwotę dotacji ze środków budżetu terenowego rad narodowych udzielonej na budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę zespołowego gospodarstwa rolniczej spółdzielni produkcyjnej.
Decyzje o zwolnieniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych od spłaty kredytów podejmują wydziały rolnictwa i leśnictwa prezydiów powiatowych rad narodowych w porozumieniu z wydziałami finansowymi tych prezydiów. Jeżeli kwota umarzanych kredytów wynosi ponad 250.000 zł, decyzja wymaga zgody przewodniczącego prezydium powiatowej rady narodowej.
1.
Należności Banku Rolnego z tytułu udzielonych rolniczym spółdzielniom produkcyjnym zwolnień od spłaty kredytów wynikających z niniejszej uchwały pokrywane są przez Państwo.
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych zabezpieczają w swych budżetach odpowiednie środki na pokrycie określonych w ust. 1 należności Banku Rolnego.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów określi szczegółowe warunki i tryb przyznawania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym zwolnień od spłaty kredytów oraz określi pojęcie nakładów w zakresie inwestycji budowlano-montażowych i urządzeń zaopatrzenia w wodę.
Traci moc uchwała nr 257 Prezydium Rządu z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie pomocy finansowej Państwa w rozwoju hodowli zespołowej bydła, trzody chlewnej i owiec w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (Monitor Polski Nr 51, poz. 575).
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Rolnictwa i Finansów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 zmieniony przez § 2 pkt 1 uchwały nr 39 z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów (M.P.70.10.85) z dniem 8 lipca 1970 r.