§ 1. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie. - M.P.1972.13.88 - OpenLEX

§ 1. - Pomoc Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz dla innych form zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1972.13.88

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.
§  1.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne, zwane dalej "spółdzielniami", uprawnione są do korzystania z kredytów bankowych na cele:
1)
objęte planem gospodarczo-finansowym spółdzielni,
2)
nabycia nieruchomości rolnych, budynków i budowli, jeżeli są one niezbędne do prowadzenia działalności spółdzielni,
3)
zagospodarowania gruntów państwowych, pochodzących z wkładów członkowskich oraz gruntów nabytych,
4)
wypłacania przez spółdzielnię skumulowanej renty gruntowej na rzecz nowo wstępujących członków spółdzielni za grunty, które wnieśli do spółdzielni.