Wykroczenia, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.157.1321

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 1 sierpnia 2005 r.
w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej, zwani dalej "funkcjonariuszami", są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
2)
warunki i sposób wydawania funkcjonariuszom upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Funkcjonariusze są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
2) 2
art. 210 ust. 1 pkt 5a, 7, 9, 14 i 15 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.);
3)
art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.3));
4)
art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z późn. zm.4));
5) 3
rozporządzeniach porządkowych obowiązujących w strefie nadgranicznej, wydanych przez wojewodę na podstawie art. 60 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.5));
6) 4
art. 81 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818);
7) 5
art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.);
8) 6
art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661);
9) 7
art. 431 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.);
10) 8
art. 51 ust. 2 pkt 5-5d, 8 i 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.);
11) 9
art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454);
12) 10
art. 35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).
1.
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:
1)
Komendant Główny Straży Granicznej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej;
2)
komendant oddziału Straży Granicznej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych mu jednostkach organizacyjnych.
2.
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać:
1)
datę wydania;
2)
termin ważności i kolejny numer upoważnienia;
3)
oznaczenie organu wydającego upoważnienie;
4)
powołanie podstawy prawnej;
5)
stopień, imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny funkcjonariusza określony w legitymacji służbowej;
6)
określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
3.
Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone jego pieczęcią.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6), z wyjątkiem § 2 pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 49a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, który wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2005 r.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 128, poz. 1351 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1103 i Nr 143, poz. 1203.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788 i Nr 132, poz. 1105.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092.

6) Niniejsze rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1427, z 2003 r. Nr 177, poz. 1727, z 2004 r. Nr 150, poz. 1575 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 205), które zostało uchylone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1317).

1 § 2 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.250.1882) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 października 2011 r. (Dz.U.11.236.1405) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2011 r.

2 § 2 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.250.1882) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 października 2011 r. (Dz.U.11.236.1405) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2011 r.

3 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 października 2011 r. (Dz.U.11.236.1405) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2011 r.
4 § 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.250.1882) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 stycznia 2008 r.
5 § 2 pkt 7:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1519) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 2012 r. (Dz.U.12.531) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2012 r.

6 § 2 pkt 8:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1519) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 października 2011 r. (Dz.U.11.236.1405) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2011 r.

7 § 2 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 października 2011 r. (Dz.U.11.236.1405) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2011 r.
8 § 2 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 października 2011 r. (Dz.U.11.236.1405) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2011 r.
9 § 2 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 2012 r. (Dz.U.12.531) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2012 r.
10 § 2 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 2012 r. (Dz.U.12.531) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2012 r.