Art. 90. - [Tamowanie lub utrudnianie ruchu] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  90.  [Tamowanie lub utrudnianie ruchu]
§  1. 
Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.
§  2. 
Jeżeli wykroczenia, o którym mowa w § 1, dopuszcza się prowadzący pojazd mechaniczny,

podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.