[Nabywanie lub spożywanie napojów alkoholowych wbrew przepisom] - Art. 43(1). - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 43(1). - [Nabywanie lub spożywanie napojów alkoholowych wbrew przepisom] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  431 [Nabywanie lub spożywanie napojów alkoholowych wbrew przepisom]
1. 
Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,

podlega karze grzywny.

2. 
Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
3. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia.