Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.281 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2021 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  65.  [Wprowadzanie w błąd organu państwowego lub instytucji]
§  1.  Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§  2.  Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.