Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  483.  [Kara umowna]
§  1.  Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
§  2.  Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.