Taraszkiewicz Magdalena, Kary umowne w Prawie zamówień publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Kary umowne w Prawie zamówień publicznych

Kary umowne nie zostały przez ustawodawcę uregulowane w przepisach Prawa zamówień publicznych. Prawodawca odsyła w tym zakresie do Kodeksu cywilnego, co świadczy o ich cywilistycznym charakterze, a co za tym idzie – dopuszcza swobodę stron umowy w zakresie ustalania ich wysokości. Prowadzi to niejednokrotnie do uprzywilejowania pozycji zamawiającego względem wykonawcy, który – przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przyjmuje warunki określone przez zamawiającego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX