Drapała Przemysław, Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy (w ujęciu dogmatycznym)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/7/40-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy (w ujęciu dogmatycznym)

1. Wstęp i terminologia. Kara umowna zastrzegana na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania prowadzącego do odstąpienia od umowy wykazuje szczególne cechy jurydyczne i konstrukcyjne, odróżniające ją od typowych kar kontraktowych. Niniejszy artykuł stanowi próbę pogłębionej analizy konstrukcji prawnej tej właśnie kary w ujęciu dogmatycznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu jej praktycznych zastosowań. Wypada rozpocząć od uwag dotyczących stosowanej terminologii. Za nieprecyzyjne należy uznać używane niekiedy pojęcie: kara umowna „za odstąpienie od umowy”, względnie „za wypowiedzenie stosunku umownego”. Jak wiadomo, złożenie przez jedną ze stron oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy stanowi wykonanie przysługującego jej uprawnienia kształtującego, którego źródłem jest umowa lub ustawa. Zdarzenie to zatem per senie może być kwalifikowane jako przejaw niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, a tym samym uzasadniać powstania roszczenia o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX