Jakie skutki może wywoływać wniesienie wadliwego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 449 ust. 2 i ust. 3 p.z.p. zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i wnosi się przed zawarciem umowy (...). Zabezpieczenie może być wniesione m.in. w formie gwarancji ubezpieczeniowej (art. 450 ust. 1 pkt 4 p.z.p.).

Czy złożenie przez wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej, która w swej treści zawiera sformułowanie: "Przedmiotowa gwarancja w pkt 1 określała, że (...) gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie, na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę należności: a) w okresie (...) do kwoty (...) do zapłacenia, których na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowiązany jest zobowiązany z tytułu zapłaty wymagalnych kar umownych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy z dnia (...), dotyczącej budowy (...), w brzmieniu z dnia jej zawarcia, zwanej dalej "umową objętą gwarancją", b) (....)" spełnia wymagania określone w art. 449 ust. 2 p.z.p.?

Czy złożenie przez wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej z zapisem "z tytułu zapłaty wymagalnych kar umownych" zamawiający powinien traktować jako uchylenie się przez wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub niewniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i powinien dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie, zgodnie z art. 263 p.z.p.?

Czy przyjęcie przez zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej zawierającej w swej treści sformułowanie "z tytułu wymagalnych kar umownych" stanowi naruszenie przepisów p.z.p., mających wpływ na wynik postępowania o zamówienie publiczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX