Foryński Radosław, Tempińska Karolina, Obowiązek limitowania kary umownej w zamówieniach publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

Obowiązek limitowania kary umownej w zamówieniach publicznych

Na przestrzeni kilku ostatnich lat w orzecznictwie sądów powszechnych coraz częściej prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym kary umowne zastrzeżone w umowie na wypadek jej niewykonania lub nienależytego wykonania mogą zostać uznane za skutecznie zastrzeżone, a następnie naliczane tylko w przypadku, gdy zawierające je klauzule przewidują górny limit ich wysokości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX