[Kara umowna] - Art. 483. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 483. - [Kara umowna] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  483.  [Kara umowna]
§  1. 
Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
§  2. 
Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.