Partyk Tomasz, Dopuszczalność dochodzenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania świadczenia pieniężnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność dochodzenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania świadczenia pieniężnego

W orzecznictwie dostrzec można sprzeczne poglądy dotyczące dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze pieniężnym. Pierwsze stanowisko judykatury podkreśla, iż jest to niedopuszczalne, albowiem w takim przypadku kara umowna zastrzeżona na wypadek odstąpienia od umowy, byłaby pośrednio karą za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, co stoi w sprzeczności z art. 483 § 1 k.c. Drugie zapatrywanie wskazuje natomiast na dopuszczalność takiego zastrzeżenia, bowiem z chwilą odstąpienia od umowy powstaje pomiędzy stronami dotychczasowej umowy zobowiązanie, o którym mowa w art. 494 k.c., nie mające ze swej istoty charakteru pieniężnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX