Gniezdzia Robert, Wpływ koronawirusa na umowy z kontrahentami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wpływ koronawirusa na umowy z kontrahentami

Analiza zawartych umów i skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania to, obok obowiązków podatkowych czy obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, dziś dla przedsiębiorców kluczowe zadanie. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powoduje powstanie określonych uprawień po stronie wierzyciela. A to z kolei, przekłada się na sytuację prawną dłużnika prowadzącą do nawarstwiania się szeregu różnego rodzaju problemów, od konieczności zapłaty odsetek za opóźnienie, widma zapłaty kar umownych aż po wystąpienie przesłanek do ogłoszenia przez przedsiębiorcę upadłości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX