Rozdział 3 - Europejska fundacja polityczna - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

Rozdział  3

Europejska fundacja polityczna

W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 1141/2014 oraz w ustawie do europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące stowarzyszenia, z wyłączeniem:

1)
art. 8 ust. 1 i 5, art. 10a, art. 10b, art. 12, art. 16, art. 17 ust. 1 i 3, art. 20-22, art. 25-35, art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 oraz art. 40-43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach;
2)
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy dotyczących udziału stowarzyszenia w wyborach;
3)
przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym dotyczących występowania z inicjatywą przeprowadzenia referendum oraz uczestnictwa w kampanii referendalnej.
1. 
Stowarzyszenie, które nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, może zostać przekształcone w europejską fundację polityczną posiadającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej po spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu 1141/2014 oraz w ustawie (przekształcenie stowarzyszenia w europejską fundację polityczną).
2. 
Do przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną wymaga się:
1)
sporządzenia planu przekształcenia wraz z załącznikami;
2)
powzięcia uchwały o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną;
3)
rejestracji europejskiej fundacji politycznej w rejestrze;
4)
wykreślenia stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
1. 
Plan przekształcenia przygotowuje zarząd stowarzyszenia.
2. 
Plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. 
Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:
1)
podstawę prawną oraz uzasadnienie przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną odnoszące się do zmian w zakresie dotychczasowych celów statutowych stowarzyszenia;
2)
nazwę, siedzibę i numer wpisu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nazwę i siedzibę europejskiej fundacji politycznej;
3)
ustalenie wartości bilansowej majątku stowarzyszenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia.
2. 
Do planu przekształcenia dołącza się:
1)
projekt uchwały o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną;
2)
projekt statutu europejskiej fundacji politycznej;
3)
wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) stowarzyszenia;
4)
sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, z zastosowaniem takich samych metod i takiego samego układu jak w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.
1. 
Stowarzyszenie zawiadamia swoich członków o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu w europejską fundację polityczną na zasadach przewidzianych dla zawiadamiania o planowanych uchwałach w sprawie zmian statutu.
2. 
Członkowie stowarzyszenia mają prawo przeglądać w lokalu stowarzyszenia dokumenty, o których mowa w art. 20, oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów.
1. 
Uchwała o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną podejmowana jest na zasadach przewidzianych dla uchwał w sprawie zmian statutu stowarzyszenia.
2. 
Uchwała, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej zgodę na przekształcenie stowarzyszenia w europejską fundację polityczną oraz na brzmienie jej statutu.
3. 
Uchwałę, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza.
4. 
Zarząd stowarzyszenia zamieszcza ogłoszenie o podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
1. 
Do wniosku o rejestrację europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej składanego w Urzędzie wnioskodawca dołącza zaświadczenie.
2. 
Zaświadczenie dołącza się również do wniosku o aktualizację wpisu europejskiej fundacji politycznej do rejestru związaną ze zmianą jej statutu.
1. 
Zaświadczenie wydaje sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej albo - w przypadku przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną - sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.
2. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia składa organ uprawniony według statutu europejskiej fundacji politycznej do jej reprezentowania.
3. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia jest sporządzany zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla pisma procesowego, a ponadto zawiera przynajmniej nazwę, siedzibę i adres europejskiej fundacji politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organu uprawnionego według statutu do reprezentowania europejskiej fundacji politycznej, a także nazwę, siedzibę i adres europejskiej partii politycznej, z którą jest formalnie powiązana europejska fundacja polityczna.
4. 
Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, dołącza się:
1)
statut europejskiej fundacji politycznej;
2)
plan przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną wraz z załącznikami - w przypadku przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną;
3)
uchwałę o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną - w przypadku przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną.
5. 
Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 2, dołącza się tekst zmian w statucie oraz tekst jednolity statutu.
6. 
Jeżeli statut europejskiej fundacji politycznej lub inne dołączane dokumenty są sporządzone w języku obcym, dołącza się ich uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.

Sąd rejestrowy, o którym mowa w art. 24 ust. 1, wydaje zaświadczenie niezwłocznie po ustaleniu, że wnioskodawca spełnia wszystkie odpowiednie krajowe wymogi dotyczące wniosku, a jego statut jest zgodny z przepisami polskiego prawa.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania o wydanie zaświadczenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu rejestrowym.

1. 
W ramach konsultacji, o których mowa w art. 15 ust. 4 i art. 16 ust. 4 rozporządzenia 1141/2014, sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej otrzymuje z Urzędu informację o dniu, w którym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie opublikowana decyzja o rejestracji lub wykreśleniu z rejestru europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpisem tej decyzji, a także informację o każdej aktualizacji wpisu europejskiej fundacji politycznej do rejestru związanej ze zmianą jej statutu.
2. 
Sąd rejestrowy, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje otrzymaną informację wraz z kopią otrzymanych dokumentów krajowemu punktowi kontaktowemu, o którym mowa w art. 29, oraz Prokuratorowi Generalnemu. W przypadku przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną otrzymaną informację wraz z kopią otrzymanych dokumentów dotyczących decyzji o rejestracji europejskiej fundacji politycznej przekazuje się także sądowi rejestrowemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia, jeśli w związku z przekształceniem nastąpiła zmiana siedziby.
1. 
Sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia przekształcanego w europejską fundację polityczną po otrzymaniu informacji o dniu, w którym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie opublikowana decyzja o rejestracji europejskiej fundacji politycznej z urzędu wykreśla stowarzyszenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. 
Wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego nie może nastąpić przed dniem opublikowania decyzji Urzędu o rejestracji europejskiej fundacji politycznej.

Krajowym punktem kontaktowym w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia 1141/2014 w zakresie wymiany informacji o europejskiej fundacji politycznej jest Państwowa Komisja Wyborcza.

Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia 1141/2014, o wykreślenie europejskiej fundacji politycznej z rejestru z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym przysługuje Prokuratorowi Generalnemu.

1. 
Z dniem opublikowania decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej następuje otwarcie jej likwidacji.
2. 
Nie później niż w terminie 7 dni od dnia opublikowania decyzji, o której mowa w ust. 1, europejska fundacja polityczna wyznacza likwidatorów, o ile nie zostali oni wyznaczeni wcześniej, oraz przesyła do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej odpis dokumentu stanowiącego o wyznaczeniu likwidatorów ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów oraz sposobu reprezentowania przez nich europejskiej fundacji politycznej.
3. 
Likwidatorzy zamieszczają ogłoszenie o otwarciu likwidacji i ich wyznaczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. 
Likwidatorzy powinni dążyć do zakończenia czynności likwidacyjnych przed dniem wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej fundacji politycznej.
5. 
Likwidatorzy zgłaszają sądowi rejestrowemu, o którym mowa w ust. 2, zakończenie likwidacji oraz składają bilans na dzień zakończenia likwidacji i sprawozdanie opisowe z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych.
1. 
Jeżeli przed dniem wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej jej likwidacja nie została przeprowadzona i zakończona zgodnie z art. 31, likwidację prowadzi się po wejściu w życie tej decyzji.
2. 
Po wejściu w życie decyzji, o której mowa w ust. 1, na czas prowadzenia likwidacji europejska fundacja polityczna wykreślona z rejestru nabywa zdolność prawną, a ponadto przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały europejskiej fundacji politycznej w dniu wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru. W sprawach wynikających z likwidacji europejska fundacja polityczna wykreślona z rejestru może pozywać i być pozywana.
3. 
Likwidatorzy wyznaczeni zgodnie z art. 31 ust. 2 zachowują swój mandat.
4. 
W przypadku braku likwidatorów, o których mowa w ust. 3, likwidatorów wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej wykreślonej z rejestru. Jeżeli jest to możliwe, likwidatorami wyznacza się osoby, które były członkami organu uprawnionego do reprezentowania europejskiej fundacji politycznej wykreślonej z rejestru według stanu na dzień wykreślenia z rejestru.
5. 
Likwidatorzy wyznaczeni zgodnie z ust. 4 zamieszczają ogłoszenie o ich wyznaczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie nie podlega opłacie.
1. 
Po przeprowadzeniu likwidacji, o której mowa w art. 32, likwidatorzy składają sądowi rejestrowemu właściwemu ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej bilans na dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie opisowe z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o stwierdzenie zakończenia likwidacji.
2. 
Sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej stwierdza zakończenie likwidacji.

Jeżeli majątek europejskiej fundacji politycznej wystarcza jedynie na pokrycie części kosztów jej likwidacji, odpowiedzialność za pokrycie pozostałej części tych kosztów ponoszą solidarnie członkowie organu uprawnionego do reprezentowania europejskiej fundacji politycznej według stanu na dzień wykreślenia z rejestru.

W zakresie nieuregulowanym w art. 32-34 do likwidacji prowadzonej od dnia wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej fundacji politycznej stosuje się odpowiednio przepisy o likwidacji stowarzyszenia.

Do europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim prowadzi ona działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem art. 18-28 oraz art. 31-35.