Art. 20. - [Elementy planu przekształcenia i załączniki do planu] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  20.  [Elementy planu przekształcenia i załączniki do planu]
1. 
Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:
1)
podstawę prawną oraz uzasadnienie przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną odnoszące się do zmian w zakresie dotychczasowych celów statutowych stowarzyszenia;
2)
nazwę, siedzibę i numer wpisu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nazwę i siedzibę europejskiej fundacji politycznej;
3)
ustalenie wartości bilansowej majątku stowarzyszenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia.
2. 
Do planu przekształcenia dołącza się:
1)
projekt uchwały o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną;
2)
projekt statutu europejskiej fundacji politycznej;
3)
wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) stowarzyszenia;
4)
sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, z zastosowaniem takich samych metod i takiego samego układu jak w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.