Art. 8. - [Wpis do KRS. Nadzór nad stowarzyszeniami] - Prawo o stowarzyszeniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2261 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2020 r.
Art.  8.  [Wpis do KRS. Nadzór nad stowarzyszeniami]
1. 
Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:
1)
wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
2)
starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami

- zwanych dalej "organami nadzorującymi".

6. 
Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień prokuratora wynikających z innych ustaw.