Art. 28. - [Wykreślenie z KRS stowarzyszenia przekształcanego w europejską fundację polityczną] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  28.  [Wykreślenie z KRS stowarzyszenia przekształcanego w europejską fundację polityczną]
1. 
Sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia przekształcanego w europejską fundację polityczną po otrzymaniu informacji o dniu, w którym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie opublikowana decyzja o rejestracji europejskiej fundacji politycznej z urzędu wykreśla stowarzyszenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. 
Wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego nie może nastąpić przed dniem opublikowania decyzji Urzędu o rejestracji europejskiej fundacji politycznej.