Art. 24. - [Wniosek o wydanie zaświadczenia] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  24.  [Wniosek o wydanie zaświadczenia]
1. 
Zaświadczenie wydaje sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej albo - w przypadku przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną - sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.
2. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia składa organ uprawniony według statutu europejskiej fundacji politycznej do jej reprezentowania.
3. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia jest sporządzany zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla pisma procesowego, a ponadto zawiera przynajmniej nazwę, siedzibę i adres europejskiej fundacji politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organu uprawnionego według statutu do reprezentowania europejskiej fundacji politycznej, a także nazwę, siedzibę i adres europejskiej partii politycznej, z którą jest formalnie powiązana europejska fundacja polityczna.
4. 
Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, dołącza się:
1)
statut europejskiej fundacji politycznej;
2)
plan przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną wraz z załącznikami - w przypadku przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną;
3)
uchwałę o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną - w przypadku przekształcenia stowarzyszenia w europejską fundację polityczną.
5. 
Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 2, dołącza się tekst zmian w statucie oraz tekst jednolity statutu.
6. 
Jeżeli statut europejskiej fundacji politycznej lub inne dołączane dokumenty są sporządzone w języku obcym, dołącza się ich uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.