Art. 12. - [Złożenie wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia] - Prawo o stowarzyszeniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2261 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2020 r.
Art.  12.  [Złożenie wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia]
1. 
Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podpisują wszyscy członkowie zarządu.