Art. 32. - [Likwidacja europejskiej fundacji politycznej po wejściu w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  32.  [Likwidacja europejskiej fundacji politycznej po wejściu w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru]
1. 
Jeżeli przed dniem wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej jej likwidacja nie została przeprowadzona i zakończona zgodnie z art. 31, likwidację prowadzi się po wejściu w życie tej decyzji.
2. 
Po wejściu w życie decyzji, o której mowa w ust. 1, na czas prowadzenia likwidacji europejska fundacja polityczna wykreślona z rejestru nabywa zdolność prawną, a ponadto przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały europejskiej fundacji politycznej w dniu wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru. W sprawach wynikających z likwidacji europejska fundacja polityczna wykreślona z rejestru może pozywać i być pozywana.
3. 
Likwidatorzy wyznaczeni zgodnie z art. 31 ust. 2 zachowują swój mandat.
4. 
W przypadku braku likwidatorów, o których mowa w ust. 3, likwidatorów wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej wykreślonej z rejestru. Jeżeli jest to możliwe, likwidatorami wyznacza się osoby, które były członkami organu uprawnionego do reprezentowania europejskiej fundacji politycznej wykreślonej z rejestru według stanu na dzień wykreślenia z rejestru.
5. 
Likwidatorzy wyznaczeni zgodnie z ust. 4 zamieszczają ogłoszenie o ich wyznaczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie nie podlega opłacie.