Art. 33. - [Bilans na dzień zakończenia likwidacji europejskiej fundacji politycznej oraz sprawozdanie likwidatorów; stwierdzenie zakończenia likwidacji] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  33.  [Bilans na dzień zakończenia likwidacji europejskiej fundacji politycznej oraz sprawozdanie likwidatorów; stwierdzenie zakończenia likwidacji]
1. 
Po przeprowadzeniu likwidacji, o której mowa w art. 32, likwidatorzy składają sądowi rejestrowemu właściwemu ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej bilans na dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie opisowe z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o stwierdzenie zakończenia likwidacji.
2. 
Sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę europejskiej fundacji politycznej stwierdza zakończenie likwidacji.