Art. 25. - [Kompetencje organu nadzorującego] - Prawo o stowarzyszeniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2261 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2020 r.
Art.  25.  [Kompetencje organu nadzorującego]
1. 
Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
2. 
Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać:
1)
dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów);
2)
niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.
3. 
Organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie żądań, o których mowa w ust. 2.