Art. 17. - [Uzupełniające stosowanie przepisów o stowarzyszeniach] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  17.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o stowarzyszeniach]

W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 1141/2014 oraz w ustawie do europejskiej fundacji politycznej posiadającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące stowarzyszenia, z wyłączeniem:

1)
art. 8 ust. 1 i 5, art. 10a, art. 10b, art. 12, art. 16, art. 17 ust. 1 i 3, art. 20-22, art. 25-35, art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 oraz art. 40-43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach;
2)
przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy dotyczących udziału stowarzyszenia w wyborach;
3)
przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym dotyczących występowania z inicjatywą przeprowadzenia referendum oraz uczestnictwa w kampanii referendalnej.