Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dz.U.2019.1161 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

Dz.U.2019.1159 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2019.1121 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2019.1122 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.

Dz.U.2019.1230 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Nagrody ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.2019.1150 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Oznakowanie produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

Dz.U.2021.763 t.j. | ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1287 | ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Dz.U.2019.1318 | ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1309 | ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej.

Dz.U.2019.1248 | ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U.2019.1593 | ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dz.U.2019.1211 | ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Dz.U.2019.1466 | ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Dz.U.2019.1102 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2019.1093 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2019.1094 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Dz.U.2019.1160 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 20/17.

Dz.U.2019.1135 | wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Badanie jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Dz.U.2019.1087 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2019.1101 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2019.1361 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2019.1147 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz operacji uznawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka.

Dz.U.2019.1129 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Dz.U.2019.1092 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Ramowe plany nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2019.1247 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Regulamin pracy Rady Edukacji Finansowej.

Dz.U.2019.1098 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka.

Dz.U.2019.1057 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wosia.

Dz.U.2019.1056 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.2019.1055 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2019.1059 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2019.1054 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2019.1058 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2019.1119 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2019.1076 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Dz.U.2019.1037 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Dz.U.2021.383 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Dz.U.2019.1136 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Dz.U.2019.1143 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Dz.U.2019.1106 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowo-administracyjnych.

Dz.U.2019.1090 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Dz.U.2019.1126 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych.

Dz.U.2019.1118 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia - Regulamin Sądu Najwyższego.

Dz.U.2019.1049 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Azerbejdżan-Polska. Umowa o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Baku.2019.05.31.

Dz.U.2020.447 | umowa międzynarodowa z dnia 31 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia, w tym częstotliwość dokonywania wpisów, oraz wzór dziennika gospodarowania wodą.

Dz.U.2019.1052 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Tryb i sposób realizacji zadań przez inspektora ochrony danych.

Dz.U.2019.1041 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego.

Dz.U.2019.1109 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Dz.U.2019.1105 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Dz.U.2019.1104 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2019.1020 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych.

Dz.U.2019.1088 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt jednorazowy