Wnioski składane do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje, dokumenty oraz kopie dokumentów doręczane wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2567

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu 1

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy:
a)
wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej "Centralną Informacją", za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
b)
odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek, doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
2)
sposób posługiwania się dokumentami oraz kopiami dokumentów wydanymi w postaci elektronicznej.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
2)
katalogu - rozumie się przez to elektroniczny katalog dokumentów spółek określony w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy;
3)
podpisie elektronicznym -rozumie się przez to kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty;
4)
systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3a ustawy;
5)
koncie - rozumie się przez to konto, o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655, 1259 i 1933);
6)
właścicielu konta - rozumie się przez to podmiot, dla którego założono konto w systemie teleinformatycznym;
7)
uprawnionym użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada na koncie własnym lub na koncie innego właściciela konta uprawnienie do złożenia wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, oraz do odbioru pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
8)
uwierzytelnieniu - rozumie się przez to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną uprawnionego użytkownika w systemie teleinformatycznym;
9)
wniosku o ustalenie statusu podmiotu - rozumie się przez to wniosek o ustalenie statusu osoby fizycznej lub osoby prawnej w podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
1. 
Wniosek może zostać złożony jedynie za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym przez uprawnionego użytkownika po uwierzytelnieniu.
2. 
Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronach podmiotowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej.
1. 
Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymaga łącznego wykonania następujących czynności:
1)
wypełnienia udostępnionego w systemie teleinformatycznym wniosku przeznaczonego do zgłoszenia danych żądania;
2)
dołączenia załączników, o ile są one składane;
3)
uiszczenia opłaty za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację wnoszącego opłatę, o ile wniosek podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej;
4)
wysłania wniosku do Centralnej Informacji przez uprawnionego użytkownika przygotowującego wniosek.
2. 
Wnioski o ustalenie statusu podmiotu oraz wnioski, w przypadku których zawnioskowano o zwolnienie od opłaty lub odroczenie płatności na podstawie przepisów szczególnych, wymagają podpisu elektronicznego.
3. 
Na koncie, z którego złożono wniosek, niezwłocznie po jego złożeniu umieszczane jest elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku zawierające zestaw danych jednoznacznie wskazujący złożony wniosek, właściciela konta, z którego złożono wniosek, uprawnionego użytkownika, który go wysłał, oraz datę złożenia wniosku.
1. 
Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Krajowego Rejestru Sądowego są generowane automatycznie i opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
2. 
Odpowiedź na wniosek o ustalenie statusu podmiotu, na wniosek, w przypadku którego zawnioskowano o zwolnienie od opłaty lub odroczenie płatności, oraz na wniosek o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego w celu ponownego wykorzystania jest udzielana po weryfikacji wniosku przez pracownika Centralnej Informacji i opatrywana kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika Centralnej Informacji w przypadku nieuwzględnienia wniosku.
Odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, dokumenty i kopie dokumentów z katalogu są przesyłane na konto w systemie teleinformatycznym, z którego złożono wniosek, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 8a ust. 1 pkt 5 ustawy, złożonych do repozytorium dokumentów finansowych.
System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie na koncie, z którego złożono wniosek, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, dokumentów i kopii dokumentów z katalogu, ze wskazaniem daty zamieszczenia.
1. 
Odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje, dokumenty oraz kopie dokumentów uzyskane zgodnie z § 5 i § 6 są wykorzystywane w postaci elektronicznej, jeżeli we właściwym postępowaniu możliwe jest posłużenie się dokumentem elektronicznym.
2. 
Jeżeli we właściwym postępowaniu nie ma możliwości wykorzystania dokumentów lub kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, mogą one być wykorzystane w tym postępowaniu w formie wydruku przez podmioty, które je uzyskały w postaci elektronicznej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz. U. poz. 963).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 pkt 9, § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 16 marca 2023 r.
1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża częściowo dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 80-104).