Law Journal

Wysokość opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowo-administracyjnych.

Dz.U.2019.1090 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Dz.U.2019.1126 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych.

Dz.U.2019.1118 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia - Regulamin Sądu Najwyższego.

Dz.U.2019.1049 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Azerbejdżan-Polska. Umowa o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Baku.2019.05.31.

Dz.U.2020.447 | umowa międzynarodowa z dnia 31 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia, w tym częstotliwość dokonywania wpisów, oraz wzór dziennika gospodarowania wodą.

Dz.U.2019.1052 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Tryb i sposób realizacji zadań przez inspektora ochrony danych.

Dz.U.2019.1041 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego.

Dz.U.2019.1109 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Dz.U.2019.1105 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Dz.U.2019.1104 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2019.1020 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych.

Dz.U.2019.1088 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2019.1023 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Dz.U.2019.1086 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dz.U.2019.1050 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2019.1099 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Placówki doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.2019.1045 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

Dz.U.2019.989 | obwieszczenie z dnia 27 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu.

Dz.U.2019.1007 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U.2019.1069 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Dz.U.2019.1071 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2019.1062 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Nagrody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.2019.997 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2019.1060 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2019.1061 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 22/16.

Dz.U.2019.1009 | wyrok z dnia 22 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

Dz.U.2019.1002 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Kryteria i tryb przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzór wniosku o ich przyznanie.

Dz.U.2019.976 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Ramowy program kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Dz.U.2019.1017 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2019.926 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Wzór deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.U.2019.982 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dz.U.2021.717 t.j. | ustawa z dnia 16 maja 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Dz.U.2019.967 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U.2019.1133 | ustawa z dnia 16 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1043 | ustawa z dnia 16 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2019.1146 | ustawa z dnia 16 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Karcie Polaka.

Dz.U.2019.1095 | ustawa z dnia 16 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1091 | ustawa z dnia 16 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dz.U.2019.1128 | ustawa z dnia 16 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1180 | ustawa z dnia 16 maja 2019 r. | Akt obowiązujący