Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1900

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się wojewodę podlaskiego jako organ właściwy w zakresie:
1) przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka;
2) wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w pkt 1.
§  2.  Z właściwości wojewody podlaskiego w sprawach, o których mowa w § 1, mogą skorzystać obywatele Republiki Białorusi albo osoby posiadające w tym państwie status bezpaństwowca.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.