Upoważnienie organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu... - Dz.U.2022.2502 - OpenLEX

Upoważnienie organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu informacji o schematach podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2502

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 2 grudnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu informacji o schematach podatkowych

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie do:
1)
nadawania numeru schematu podatkowego (NSP), o którym mowa w art. 86g § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm. 3 ), zwanej dalej "ustawą";
2)
nadawania numeru zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT), o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 5a ustawy;
3)
przekazywania potwierdzenia nadania NSP, o którym mowa w art. 86g § 2a ustawy;
4)
zwracania się do przekazującego informacje o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści, o którym mowa w art. 86h § 1 ustawy;
5)
wydawania postanowienia o odmowie nadania NSP, o którym mowa w art. 86i § 1 ustawy;
6)
wydawania postanowienia o unieważnieniu NSP nadanego schematowi podatkowemu, o którym mowa w art. 86i § 2 ustawy;
7)
pozostawiania informacji o schemacie podatkowym bez rozpatrzenia, o którym mowa w art. 86i § 6 ustawy;
8)
doręczania potwierdzenia nadania NSP oraz innych pism w sposób, o którym mowa w art. 86ia ustawy;
9)
wydawania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania NSP - w przypadku, o którym mowa w art. 165a § 1 ustawy;
10)
umarzania postępowania w sprawie nadania NSP - w przypadku, o którym mowa w art. 208 ustawy.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie może wykonywać zadania określone w § 1 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933 i 2015.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r.

poz. 835, 974, 1265, 1301, 1933 i 2180.

4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia innego organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących informacji o schematach podatkowych (Dz. U. poz. 2367), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301).