[Upoważnienie innego organu KAS do wykonywania zadań Szefa KAS] - Art. 11b. - Krajowa Administracja Skarbowa. - Dz.U.2022.813 t.j. - OpenLEX

Art. 11b. - [Upoważnienie innego organu KAS do wykonywania zadań Szefa KAS] - Krajowa Administracja Skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.813 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  11b.  3 [Upoważnienie innego organu KAS do wykonywania zadań Szefa KAS]
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, upoważniać do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej inny organ KAS, określając zakres upoważnienia, upoważnione organy KAS oraz terytorialny zakres ich działania, mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2. 
Zadania określone w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, są wykonywane przez upoważniony organ KAS w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
3. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez wpływu na określoną na podstawie odrębnych przepisów właściwość Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do załatwienia sprawy.
4. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, uprawnia upoważniony organ KAS do udzielania dalszych upoważnień osobom zatrudnionym w jednostce organizacyjnej KAS i funkcjonariuszom, obsługującym ten organ, przy czym przepisy art. 11a ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.
3 Art. 11b dodany przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.