[Odmowa nadania NSP; unieważnienie NSP] - Art. 86i. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 86i. - [Odmowa nadania NSP; unieważnienie NSP] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  86i.  [Odmowa nadania NSP; unieważnienie NSP]
§  1. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje postanowienie o odmowie nadania NSP w przypadku stwierdzenia, że przekazana informacja o schemacie podatkowym nie spełnia wymogów określonych dla tej informacji.
§  2. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej unieważnia z urzędu, w drodze postanowienia, NSP nadany schematowi podatkowemu w przypadku:
1)
wielokrotnego nadania NSP temu samemu schematowi podatkowemu;
2)
nadania NSP na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych.
§  3. 
W postanowieniu, o którym mowa w § 2 pkt 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje właściwy NSP dla danego schematu podatkowego.
§  4. 
Nie można posługiwać się unieważnionym NSP, a unieważniony NSP nie może zostać ponownie nadany.
§  5. 
Na postanowienie, o którym mowa w § 1 i 2, służy zażalenie.
§  6. 
W sytuacji braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu, który przekazał informację o schemacie podatkowym, Szef Krajowej Administracji Skarbowej pozostawia informację o schemacie podatkowym bez rozpatrzenia.