Udzielanie pomocy na rozwój sieci szerokopasmowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2604

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie udzielania pomocy na rozwój sieci szerokopasmowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 2

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach inwestycji C1.1.1. "Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam", wskazanej w komponencie C "Transformacja cyfrowa", objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanej dalej "pomocą", a także podmiot udzielający pomocy.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
dostępie hurtowym - należy przez to rozumieć dostęp hurtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 139 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";
2) 3
 infrastrukturze szerokopasmowej - należy przez to rozumieć infrastrukturę szerokopasmową, o której mowa w art. 2 pkt 137 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy, o której mowa w art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;
3a) 4
 odpowiednim horyzoncie czasowym - należy przez to rozumieć odpowiedni horyzont czasowy, o którym mowa w art. 2 pkt 139f rozporządzenia nr 651/2014;
4)
przedsiębiorcy telekomunikacyjnym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
5) 5
 sieciach NGA (ang. Next Generation Access) - należy przez to rozumieć sieci szerokopasmowe umożliwiające świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s w warunkach szczytowego obciążenia sieci oraz zwiększające co najmniej trzykrotnie przepustowość usług w porównaniu z przepustowością usług dostępnych na danym obszarze;
5a) 6
 sieci szerokopasmowej - należy przez to rozumieć sieć szerokopasmową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 733 i 1688), lub sieć telekomunikacyjną, o której mowa w art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
6)
trwałości przedsięwzięcia - należy przez to rozumieć zobowiązanie ostatecznego odbiorcy wsparcia do zachowania celów i efektów przedsięwzięcia oraz do niepoddawania przedsięwzięcia znaczącym modyfikacjom w rozumieniu art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159), zwanego dalej "rozporządzeniem 2021/1060";
7) 7
 warunkach szczytowego obciążenia sieci - należy przez to rozumieć warunki szczytowego obciążenia sieci, o których mowa w art. 2 pkt 139e rozporządzenia nr 651/2014.
1. 
Pomoc jest udzielana zgodnie z celami inwestycji C1.1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegające na budowie sieci NGA.
2.  8
 Pomoc jest udzielana na przedsięwzięcia realizowane na obszarach, na których nie istnieją i nie są planowane w sposób wiarygodny w odpowiednim horyzoncie czasowym sieci szerokopasmowe umożliwiające świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s w warunkach szczytowego obciążenia tych sieci.
2a.  9
 Pomoc nie jest udzielana na przedsięwzięcia realizowane na obszarach, na których istnieje co najmniej jedna sieć szerokopasmowa, którą można zmodernizować w rozumieniu art. 52 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014, w celu umożliwienia świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s w warunkach szczytowego obciążenia sieci.
3.  10
 Obszary, o których mowa w ust. 2 i 2a, ustala się na podstawie informacji o istniejących oraz planowanych w sposób wiarygodny sieciach szerokopasmowych, o których mowa w ust. 2 i 2a.
4.  11
 W przypadku stwierdzenia, że planowana sieć szerokopasmowa stanowiąca podstawę wyłączenia danego obszaru spod możliwości udzielenia pomocy nie jest realizowana, na obszarze, na którym ta sieć była planowana, może zostać udzielona pomoc na realizację przedsięwzięcia.
5.  12
 Ujawnienie informacji o istniejących lub planowanych w sposób wiarygodny sieciach szerokopasmowych, o których mowa w ust. 2 i 2a, po ustaleniu obszarów zgodnie z ust. 3, nie stanowi przeszkody do udzielenia pomocy na tych obszarach.
Pomoc jest udzielana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego przeznaczonego na pokrycie części lub całości wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1.
1.  13
 Pomoc jest udzielana w drodze naboru wniosków o objęcie przedsięwzięć wsparciem zgodnie z art. 52 ust. 7 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.
1a.  14
 Nabór może być podzielony na rundy, w których każda obejmuje składanie wniosków o objęcie przedsięwzięć wsparciem, ocenę tych wniosków oraz wybór przedsięwzięć do objęcia wsparciem.
2. 
Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który złożył wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem przed rozpoczęciem prac, o którym mowa w art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014, i spełnia łącznie następujące warunki:
1)
złożył oświadczenie o braku uzyskania pomocy finansowej ze środków publicznych na te same wydatki w ramach przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem;
2)
zobowiązał się do realizacji i zachowania trwałości przedsięwzięcia;
3) 15
 zobowiązał się do zapewnienia dostępu hurtowego na równych i niedyskryminujących warunkach zgodnie z art. 52 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014, po cenie ustalonej zgodnie z art. 52 ust. 9 tego rozporządzenia;
4)
złożył oświadczenie, że w ramach przedsięwzięcia nie będą finansowane w całości lub w części nałożone na niego przez podmioty publiczne zobowiązania lub obowiązki inne niż wynikające z realizacji umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, w szczególności obowiązki lub zobowiązania wynikające z dokonanych rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych;
5)
zobowiązał się do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z technicznymi kryteriami kwalifikacji określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz. Urz. UE L 442 z 09.12.2021, str. 1, z późn. zm.), w tym do ponownego użycia lub poddania recyklingowi co najmniej 70% odpadów z procesu inwestycyjnego oraz późniejszej eksploatacji sieci NGA;
6)
zobowiązał się do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;
7) 16
 złożył oświadczenie, że nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;
8) 17
 złożył oświadczenie, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2, jest weryfikowane przez podmiot, o którym mowa w § 4, w trakcie oceny wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem na podstawie oświadczeń złożonych wraz z tym wnioskiem.
4. 
Zobowiązanie do zachowania trwałości przedsięwzięcia nie wyklucza wprowadzania w nim zmian uzasadnionych przesłankami ekonomicznymi lub technicznymi na warunkach określonych w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.
5. 
Zmiany, o których mowa w ust. 4, nie mogą naruszać istoty przedsięwzięcia zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2021/1060.
6.  18
 (uchylony).
1. 
Pomoc jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 52 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc może być waloryzowana w przypadkach określonych w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.
3. 
Pomoc podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, a także nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej, jeżeli pomoc ta dotyczyła tego samego przeznaczenia.
4. 
Równowartość udzielonej pomocy oblicza się z zastosowaniem średniego dziennego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.
1. 
Intensywność pomocy nie może przekroczyć 100% wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. 
Wysokość pomocy ustala się w drodze weryfikacji potrzeb, mającej na celu ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum umożliwiającego realizację przedsięwzięcia na danym obszarze.
3. 
Weryfikacja potrzeb polega na:
1)
przeprowadzeniu przed ogłoszeniem naboru, o którym mowa w § 5 ust. 1, analizy ekonomicznej opłacalności budowy sieci NGA na danym obszarze, z uwzględnieniem w szczególności:
a)
niezbędnych nakładów inwestycyjnych, takich jak:
koszty inwestycyjne budowy sieci pasywnej, w tym robót i materiałów budowlanych oraz dostaw i instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej,
koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych,
koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA,
19
 koszty najmu, dzierżawy lub leasingu infrastruktury szerokopasmowej, a także elementów infrastruktury elektroenergetycznej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych, o których mowa w art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783 i 2185),
koszty inwestycyjne budowy sieci NGA, w tym związane z przebudową lub rozbudową sieci szerokopasmowej do standardu sieci NGA,
opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, w szczególności za wydanie decyzji, zgód i zezwoleń,
20
 -koszty inwestycyjne budowy infrastruktury szerokopasmowej, w tym robót i materiałów budowlanych oraz dostaw i instalacji elementów sieci szerokopasmowej,
b)
kosztów operacyjnych,
c)
prognozowanych przychodów;
2)
ocenie finansowej efektywności realizacji przedsięwzięcia, w tym wysokości wnioskowanej intensywności pomocy lub wnioskowanej kwoty pomocy.
4. 
W wyniku analizy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w ogłoszeniu o naborze określa się maksymalną intensywność pomocy lub maksymalną kwotę pomocy dla przedsięwzięcia na danym obszarze.
5.  21
 Rozliczenie przedsięwzięcia następuje zgodnie z uproszczonymi metodami rozliczania kosztów, o których mowa w art. 51 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060.
Pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadku określonym w art. 4 ust. 1 lit. y rozporządzenia nr 651/2014.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
3 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
4 § 2 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
5 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
6 § 2 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
7 § 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
8 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
9 § 3 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
10 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
11 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
12 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
13 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
14 § 5 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
15 § 5 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
16 § 5 ust. 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
17 § 5 ust. 2 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
18 § 5 ust. 6 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
19 § 7 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret czwarte zmienione przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
20 § 7 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.
21 § 7 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2023 r.