Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2593

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857 oraz z 2022 r. poz. 835) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 2322) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Druki ścisłego zarachowania, o których mowa w § 7-10 rozporządzenia zmienianego w § 1, mogą być stosowane do wyczerpania zapasów.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).