Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2322

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 9 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 1624 oraz z 2019 r. poz. 2541) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 w pkt 1:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "towarów" dodaje się wyrazy "oraz obrotu paliwami opałowymi",
b)
w lit. c po wyrazie "towarów" dodaje się wyrazy "oraz obrotu paliwami opałowymi";
2)
w § 11 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2022 r.";
3)
załączniki nr 1-8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-8 do niniejszego rozporządzenia.
 Druki ścisłego zarachowania, o których mowa w § 7-10 rozporządzenia zmienianego w § 1, mogą być stosowane do wyczerpania zapasów.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR ..................

przewozu towarów środkiem transportu określonym w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR ..................

przewozu towarów środkiem transportu określonym w art. 2 pkt 11 lit. b ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI TOWARU

przewożonego środkiem transportu określonym w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI TOWARU

przewożonego środkiem transportu określonym w art. 2 pkt 11 lit. b ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

POKWITOWANIE

pobrania kaucji w formie gotówkowej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

POKWITOWANIE

zatrzymania towaru

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

POKWITOWANIE

zatrzymania środka transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, wraz z towarem

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

POTWIERDZENIE

usunięcia zamknięć urzędowych

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2593) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 2022 r.