Art. 13. - [Kontrola przewozu towarów] - System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.104 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  13.  [Kontrola przewozu towarów]
1. 
Kontrola przewozu towarów polega na sprawdzeniu przestrzegania obowiązków w zakresie odpowiednio:
1)
dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia;
2)
zgodności danych zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym;
3)
posiadania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu, o którym mowa w art. 3 ust. 7;
4)
przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu.
2. 
Kontrola obejmuje weryfikację danych zawartych w dokumentach okazanych przez kierującego, dokonanie oględzin towaru, w tym pobranie próbki towaru, oraz weryfikację wskazań lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji.
2a. 
W przypadku kontroli przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wymagających szczególnych warunków przechowywania, można skierować je w celu dokonania oględzin do miejsca, w którym możliwe jest ich dokonanie zgodnie z umową, o której mowa w art. 37ay ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
3. 
Kontrolę przewozu towarów przeprowadzają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.
4. 
Kontrolę przewozu towarów, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań, mogą również przeprowadzać:
1)
funkcjonariusze Policji;
2)
funkcjonariusze Straży Granicznej;
3)
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.
5. 
Kierujący jest obowiązany w toku kontroli przewozu towarów, na żądanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariusza Policji, funkcjonariusza Straży Granicznej oraz inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, zwanego dalej "kontrolującym":
1)
okazać wymagane prawem dokumenty związane z przewozem towaru;
2)
podać numer referencyjny właściwy dla dokonywanego przewozu towaru albo udostępnić dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokument, o którym mowa w art. 3 ust. 7;
3)
umożliwić kontrolującemu wykonywanie czynności określonych w ust. 2.
6. 
W toku kontroli przewozu towarów kontrolującemu przysługują uprawnienia określone w przepisach regulujących zakres działania kontrolującego. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu monitorowania przewozu i obrotu kontrolujący współpracują ze sobą przy wykonywaniu kontroli. Zakres i warunki współpracy kontrolujących określa porozumienie.
6a. 
W przypadku, o którym mowa w art. 12a ust. 4, kontrolę przeprowadza się w miejscu wskazanym w zgłoszeniu, uwzględniając specyfikę przewozów kolejowych w oparciu o rozkład jazdy pociągów, jeżeli zapewnione są wymogi bezpieczeństwa przeprowadzenia kontroli.
7. 
W przypadku:
1)
stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli lub na żądanie kontrolowanego,
2)
pobrania próbki towaru,
3)
nałożenia zamknięć urzędowych

- kontrolujący sporządza protokół.

8. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego i skutecznego wykonywania czynności;
2)
wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli przewozu towarów, uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowego dokumentowania czynności kontroli oraz jednolitości stosowanej dokumentacji.