Upoważnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu... - Dz.U.2022.2501 - OpenLEX

Upoważnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2501

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 2 grudnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się:
1)
naczelników urzędów celno-skarbowych do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie:
a)
dokonywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego i uzupełniania informacji, o których mowa w art. 119zm ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm. 3 ), zwanej dalej "ustawą",
b)
dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, o której mowa w art. 119zn § 1 ustawy,
c)
żądania przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową informacji, zestawień lub adresów IP, o którym mowa w art. 119zs § 1 ustawy, w celu weryfikacji lub uzupełnienia posiadanych informacji niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w lit. a, b, d oraz e,
d)
przekazywania żądań blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, ograniczenia zakresu tej blokady i jej uchylenia oraz wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, określonych w art. 119zv ustawy, związanych z tymi żądaniami,
e)
wydawania postanowień o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, zmianie zakresu tej blokady i jej uchyleniu oraz wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, określonych w art. 119zw ustawy, związanych z tymi postanowieniami;
2)
dyrektorów izb administracji skarbowej będących organami wyższego stopnia w stosunku do naczelników urzędów celno-skarbowych, o których mowa w pkt 1, do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie:
a)
wydawania postanowień, o których mowa w art. 119zy, art. 119zz i art. 119zza ustawy, rozpatrywania zażaleń na te postanowienia oraz wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej związanych z tymi postanowieniami,
b)
rozpatrywania zażaleń na postanowienia, o których mowa w pkt 1 lit. e.
1. 
Naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać zadania określone w § 1 pkt 1 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Dyrektor izby administracji skarbowej może wykonywać zadania określone w § 1 pkt 2 w odniesieniu do czynności podjętych przez naczelników urzędów celno-skarbowych mających siedzibę w województwie, w którym siedzibę ma ten dyrektor.
Wykaz naczelników urzędów celno-skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4

Minister Finansów: M. Rzeczkowska

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ NACZELNIKÓW URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH I DYREKTORÓW IZB ADMINISTRACJI SKARBOWEJ UPOWAŻNIONYCH DO WYKONYWANIA ZADAŃ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu celno-

-skarbowego

Nazwa i siedziba dyrektora izby administracji skarbowej
1Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-

-Skarbowego we Wrocławiu

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
2Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w ŁodziDyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
3Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-

-Skarbowego w Warszawie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
4Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w BiałymstokuDyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
5Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno- -Skarbowego w PoznaniuDyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933 i 2015.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301, 1933 i 2180.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 1488), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301).