Wysokość stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2535

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 7 grudnia 2022 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023

Na podstawie art. 41b ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 i 1260) zarządza się, co następuje:
Wysokość stawki opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, zwanego dalej "numerem EIPA", uznanie kodu nadanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, z którym Rzeczpospolita Polska nawiązała współpracę w zakresie wzajemnego uznawania kodów, zwanego dalej "kodem", oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym, zwanej dalej "opłatą", wynosi miesięcznie:
1)
10 zł - w przypadku opłaty pobieranej od operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru, na której świadczona jest usługa tankowania wodoru;
2)
50 zł - w przypadku opłaty pobieranej od dostawcy usługi ładowania.
Opłata jest wnoszona najpóźniej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nadano numer EIPA, uznano kod lub utrzymywano numer EIPA albo kod w systemie teleinformatycznym.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).