Wyłączenie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2559

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Na podstawie art. 541 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb wyłączania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
2)
szczegółowy wykaz kwalifikacji lub stanowisk, których posiadanie lub zajmowanie powoduje wyłączenie z urzędu;
3)
wzory zawiadomień i wniosku w sprawie wyłączenia.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
szef wojskowego centrum rekrutacji - szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące osoby podlegającej wyłączeniu;
2)
pracodawca - kierowników urzędów państwowych lub urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, pracodawców lub inne podmioty uprawnione do zatrudnienia lub nawiązania stosunku służbowego w stosunku do osób, o których mowa w art. 541 ust. 5 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą", a w przypadku funkcjonariuszy osobę uprawnioną do nawiązania pierwszego stosunku służbowego oraz rozwiązania ostatniego stosunku służbowego.
Szczegółowy wykaz kwalifikacji lub stanowisk wskazanych w art. 541 ust. 5 pkt 1 lit. d ustawy, których zajmowanie powoduje wyłączenie z urzędu, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz pracodawcy, sporządzają - w ramach wyłączenia z urzędu - zawiadomienia i przesyłają je do szefa wojskowego centrum rekrutacji w terminie 30 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających wyłączenie.
2. 
Zawiadomienia sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pismo utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. 
W zawiadomieniach ujmuje się następujące dane osób podlegających wyłączeniu: imię (imiona) i nazwisko, a w przypadku zmiany nazwiska również nazwisko rodowe, a także numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, określenie zajmowanego stanowiska lub kwalifikacji albo pełnionej funkcji.
4. 
Osoby zajmujące stanowiska organów administracji publicznej, w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185), wykonują czynności, o których mowa w ust. 1, we własnym imieniu.
5. 
Wzór zawiadomienia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Wyłączenie osób ujętych w zawiadomieniach, o których mowa w § 4 ust. 1, następuje na podstawie decyzji szefa wojskowego centrum rekrutacji, w oparciu o dane zawarte w ewidencji wojskowej.
2. 
Informacje o dokonanym wyłączeniu szef wojskowego centrum rekrutacji przekazuje podmiotom wskazanym w § 4 ust. 1 i 4.
1. 
Wyłączenie na wniosek może być prowadzone w stosunku do osób zatrudnionych w:
1)
urzędach państwowych lub samorządowych,
2)
Narodowym Banku Polskim,
3)
przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców, na których nałożone zostały zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi", o których mowa w art. 648 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, w tym zadania wynikające z Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych,
4)
jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
5)
jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych nieujętych w szczegółowym wykazie, o którym mowa w § 3,
6)
jednostkach organizacyjnych:
a)
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych,
b)
podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz w przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister Sprawiedliwości pełni funkcję organu założycielskiego,
c)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
d)
Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
e)
podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub przez niego nadzorowanych,
f)
podległych ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub przez niego nadzorowanych,
g)
podległych ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi lub przez niego nadzorowanych,
h)
podległych ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych lub przez niego nadzorowanych,
i)
podległych ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa lub przez niego nadzorowanych,
j)
podległych ministrowi właściwemu do spraw energii lub przez niego nadzorowanych,
k)
podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin lub przez niego nadzorowanych,
l)
podległych ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub przez niego nadzorowanych,
m)
podległych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub przez niego nadzorowanych,
n)
podległych ministrowi właściwemu do spraw transportu lub przez niego nadzorowanych,
o)
podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej lub przez niego nadzorowanych,
p)
podległych ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej lub przez niego nadzorowanych,
q)
podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej lub przez niego nadzorowanych,
r)
podległych ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez niego nadzorowanych,
7)
podmiotach wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079 i 2280), oraz będących dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 i 1733),
8)
przedsiębiorstwach świadczących usługi związane z utrzymaniem i obsługą systemów łączności na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa,
9)
ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich i w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz w Narodowym Banku Polskim na etatowych stanowiskach zastępców pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych

- w przypadkach, o których mowa w art. 541 ust. 5 pkt 2 ustawy.

2. 
Wyłączenie na wniosek może być prowadzone także w stosunku do:
1)
przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
2)
osób wskazanych w dokumentacji planowania operacyjnego zatrudnionych w przedsiębiorstwach świadczących usługi związane z realizacją zadań na rzecz Sił Zbrojnych.
3. 
W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wyłączenie na wniosek może być prowadzone w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową po 30 dniach od dnia ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny, nie wcześniej jednak niż po 30 dniach od dnia powołania ich do czynnej służby wojskowej.
1. 
Pracodawca będący podmiotem wskazanym w art. 541 ust. 7 ustawy sporządza - w ramach wyłączenia na wniosek - pisemny wniosek, wskazując w nim imiennie osoby spełniające warunki, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, i przesyła go szefowi wojskowego centrum rekrutacji.
2. 
Wniosek sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pismo utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. 
We wniosku ujmuje się następujące dane wskazanych w nim osób: imię (imiona) i nazwisko - a w przypadku zmiany nazwiska również nazwisko rodowe - oraz numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, określenie zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, a także uzasadnienie konieczności wyłączenia, a w odniesieniu do przedsiębiorców, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, również decyzję o nałożeniu obowiązku realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych.
4. 
Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Wyłączenie lub odmowa wyłączenia osoby wskazanej we wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1, następuje na podstawie decyzji szefa wojskowego centrum rekrutacji, w oparciu o dane zawarte w ewidencji wojskowej.
2. 
Szef wojskowego centrum rekrutacji:
1)
w przypadku wyłączenia - informuje pracodawcę osoby wyłączonej o dokonanym wyłączeniu;
2)
w przypadku odmowy wyłączenia - przesyła pracodawcy osoby wskazanej we wniosku decyzję o odmowie wyłączenia.
1. 
Pracodawca - w przypadku wyłączenia na wniosek dotyczącego żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przesyła wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1, szefowi wojskowego centrum rekrutacji. Dane zawarte we wniosku dotyczące żołnierza mogą nie uwzględniać zmian powstałych po powołaniu go do czynnej służby wojskowej.
2. 
Szef wojskowego centrum rekrutacji po otrzymaniu wniosku przesyła go dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją żołnierz jest objęty.
3. 
Wyłączenie i zwolnienie żołnierza wskazanego w otrzymanym wniosku z czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub odmowa wyłączenia tego żołnierza następuje na podstawie decyzji dowódcy jednostki wojskowej w oparciu o dane zawarte w ewidencji wojskowej.
4. 
Dowódca jednostki wojskowej za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji:
1)
w przypadku wyłączenia - informuje pracodawcę żołnierza o dokonanym wyłączeniu;
2)
w przypadku odmowy wyłączenia - przesyła pracodawcy żołnierza decyzję o odmowie wyłączenia.
Odmowa wyłączenia na wniosek odpowiednio żołnierza pasywnej rezerwy albo żołnierza aktywnej rezerwy, albo żołnierza w czynnej służbie wojskowej może nastąpić na podstawie decyzji szefa wojskowego centrum rekrutacji lub dowódcy jednostki wojskowej, jeżeli zwolnienie tego żołnierza z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny spowodowałoby niemożliwe do uzupełnienia braki w stanie osobowym Sił Zbrojnych, obniżyłoby zdolność bojową jednostki wojskowej albo jeżeli Siły Zbrojne poniosły nakłady na uzyskanie przez tego żołnierza kwalifikacji specjalistycznych przydatnych w Siłach Zbrojnych lub nie zostały spełnione przesłanki wskazane w § 6 ust. 1.
Uchylenie dokonanego wyłączenia na wniosek może nastąpić na podstawie decyzji szefa wojskowego centrum rekrutacji lub dowódcy jednostki wojskowej:
1)
na wniosek pracodawcy;
2)
z urzędu, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wyłączenia na wniosek.
1. 
Organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających wyłączeniu z urzędu oraz organy wnioskujące o wyłączenie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie szefa wojskowego centrum rekrutacji o ustaniu przyczyn wyłączenia.
2. 
Zawiadomienie o ustaniu przyczyn wyłączenia sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pismo utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. 
Wzór zawiadomienia jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KWALIFIKACJI LUB STANOWISK, KTÓRYCH ZAJMOWANIE POWODUJE WYŁĄCZENIE Z URZĘDU OD OBOWIĄZKU PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY

1.
Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
dyrektorzy statutowych komórek organizacyjnych Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
dyrektorzy i wicedyrektorzy biur oraz główni specjaliści do spraw legislacji Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego:
1)
doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
rzecznik prasowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
dyrektor Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
dyrektorzy biur i zespołów oraz główni specjaliści do spraw legislacji w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
6)
dyrektorzy departamentów w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego;
7)
pracownicy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pracownicy Biura Bezpieczeństwa Narodowego niewymienieni w ppkt 1-6, zakwalifikowani do obsady stanowisk kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:
1)
sekretarz Rady Ministrów;
2)
dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3)
dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów, biur, gabinetów i sekretariatów oraz główni specjaliści do spraw legislacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
4)
doradcy Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów;
5)
doradcy ministra - członka Rady Ministrów;
6)
dyrektor instytucji gospodarki budżetowej;
7)
pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów niewymienieni w ppkt 1-6, zakwalifikowani do obsady stanowisk kierowania Prezesa Rady Ministrów.
4.
Narodowy Bank Polski:
1)
członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
2)
członkowie Rady Polityki Pieniężnej;
3)
dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów;
4)
dyrektorzy i zastępcy dyrektorów jednostek organizacyjnych;
5)
skarbnicy oraz pracownicy wewnętrznej służby ochrony Narodowego Banku Polskiego.
5.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Komisja Nadzoru Finansowego:
1)
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i członkowie Komisji Nadzoru Finansowego;
2)
dyrektorzy zarządzający pionami;
3)
dyrektor generalny;
4)
dyrektorzy i zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych.
6.
Rządowe Centrum Legislacji:
1)
Prezes i wiceprezesi;
2)
dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów i biur;
3)
naczelnicy wydziałów;
4)
główni legislatorzy.
7.
Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
1)
sędziowie Trybunału Konstytucyjnego;
2)
sędziowie Trybunału Stanu;
3)
dyrektorzy zespołów Biura Trybunału Konstytucyjnego;
4)
dyrektor generalny, dyrektorzy departamentów i dyrektorzy delegatur Najwyższej Izby Kontroli;
5)
dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektor generalny, dyrektorzy biur i dyrektorzy oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
8.
Sąd Najwyższy:
1)
sędziowie Sądu Najwyższego;
2)
Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
3)
dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego;
4)
rzecznik prasowy Sądu Najwyższego;
5)
członkowie Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.
9.
Naczelny Sąd Administracyjny:
1)
sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego;
2)
prezesi i wiceprezesi wojewódzkich sądów administracyjnych.
10.
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
prezes i wiceprezesi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
dyrektor generalny;
3)
dyrektorzy departamentów;
4)
dyrektorzy biur i naczelnicy samodzielnych wydziałów.
11.
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej:
1)
kierownicy i zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych naczelnych lub centralnych organów administracji rządowej;
2)
dyrektorzy generalni;
3)
dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów (biur, gabinetów);
4)
doradcy ministrów;
5)
główni specjaliści do spraw legislacji.
12.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa:
1)
dyrektor i zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
2)
szefowie wydziałów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
13.
Wojewódzka administracja zespolona:
1)
dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich;
2)
dyrektorzy wydziałów (biur, gabinetów).
14.
Urzędy jednostek samorządu terytorialnego:
1)
wicemarszałkowie województw;
2)
sekretarze województw;
3)
skarbnicy województw;
4)
sekretarze powiatów;
5)
skarbnicy powiatów;
6)
sekretarze gmin;
7)
skarbnicy gmin.
15.
Sąd i prokuratura:
1)
prezesi i wiceprezesi sądów apelacyjnych;
2)
prezesi i wiceprezesi sądów okręgowych;
3)
prezesi sądów rejonowych;
4)
Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy;
5)
pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego;
6)
Zastępca Prokuratora Krajowego;
7)
prokuratorzy regionalni;
8)
zastępcy prokuratorów regionalnych;
9)
prokuratorzy okręgowi;
10)
zastępcy prokuratorów okręgowych;
11)
prokuratorzy rejonowi.
16.
Funkcjonariusze:
1)
Policji;
2)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
3)
Agencji Wywiadu;
4)
Służby Więziennej;
5)
Państwowej Straży Pożarnej;
6)
Straży Ochrony Kolei;
7)
Straży Granicznej;
8)
Służby Ochrony Państwa;
9)
Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
10)
Straży Marszałkowskiej;
11)
Służby Celno-Skarbowej.
17.
Ochrona zdrowia:
1)
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy;
2)
dyrektorzy wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia i ich zastępcy;
3)
kierownicy podmiotów leczniczych wykorzystywanych na potrzeby obronne państwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079 i 2280).
18.
Uczelnie:
1)
rektorzy;
2)
osoby powołane przez rektorów do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni, którym powierzono kierowanie filią uczelni;
3)
osoby powołane przez rektorów do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni, którym powierzono kierowanie administracją lub gospodarką finansową uczelni.
19.
Przedsiębiorstwa i spółki:
1)
dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek - będących przedsiębiorstwami, na które zostały nałożone zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i obronności państwa;
2)
w przemyśle zbrojeniowym:
-
dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek,
-
szefowie (kierownicy): produkcji, kontroli technicznej i zaopatrzenia,
-
główni: konstruktorzy, technolodzy, energetycy i dyspozytorzy,
-
pracownicy wykwalifikowani zatrudnieni przy produkcji i utrzymaniu ciągłości ruchu;
3)
w "Polskich Kolejach Państwowych" S.A. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy związanych bezpośrednio z utrzymaniem i obsługą oraz zabezpieczeniem ruchu pociągów;
4)
prezes zarządu "Polskich Sieci Elektroenergetycznych" S.A.;
5)
w Krajowej Dyspozycji Mocy: operatorzy krajowej dyspozycji mocy;
6)
prezesi zarządów przedsiębiorców pracujących w krajowym systemie energetycznym, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej;
7)
prezesi zarządów rafinerii;
8)
w Krajowej Dyspozycji Gazu: operatorzy centralnego systemu przesyłowego gazu;
9)
prezesi zarządów przedsiębiorców pracujących w krajowym systemie gazowniczym, których przedmiotem działalności jest wydobywanie, przesyłanie i dystrybucja gazu;
10)
dyrektorzy oddziałów regionalnych operatora wyznaczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042);
11)
Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i jego zastępcy oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
20.
Inne:
1)
kierownicy jednostek terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dyrektorzy zamiejscowych jednostek organizacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
2)
pracownicy Straży Marszałkowskiej, którym powierzono wykonywanie czynności z zakresu obsługi administracyjnej i materialno-technicznej Straży Marszałkowskiej;
3)
pracownicy jednostek organizacyjnych Policji zakwalifikowani do obsady stanowisk etatów jednostek zmilitaryzowanych oraz pracownicy Służby Ochrony Państwa zakwalifikowani do obsady etatu jednostki zmilitaryzowanej;
4)
kierownicy referatów, naczelnicy wydziałów i kierujący zespołami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
5)
pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy obsłudze urządzeń łączności w Biurze Informatyki i Telekomunikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
6)
pracownicy do spraw obronnych zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich, urzędach państwowych oraz urzędach jednostek samorządu terytorialnego;
7)
naczelnicy właściwi w sprawach zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego oraz nadzoru nad służbami bezpieczeństwa i porządku publicznego zatrudnieni w ministerstwach i urzędach centralnych;
8)
osoby zajmujące etatowe stanowiska pełnomocników kierowników jednostek organizacyjnych do spraw ochrony informacji niejawnych zatrudnione w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich, urzędach państwowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz w Narodowym Banku Polskim;
9)
dyrektorzy urzędów morskich;
10)
dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
11)
strażacy ratownicy ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 50 lat;
12)
pracownicy centrów powiadamiania ratunkowego;
13)
osoby realizujące zadania z zakresu zapewnienia cyberbezpieczeństwa w ministerstwach i urzędach centralnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Zawiadomienie o wyłączeniu z urzędu

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Wniosek w sprawie wyłączenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Zawiadomienie o ustaniu przyczyn wyłączenia

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. poz. 2136, z 2008 r. poz. 60, z 2009 r. poz. 883, z 2014 r. poz. 1703 oraz z 2020 r. poz. 1039), które zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.