Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2206

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie profilu wody w kąpielisku 2

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku;
2) szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich przedstawiania;
3) sposób dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku.
§  2. 
1.  Organizator kąpieliska sporządza profil wody w kąpielisku na podstawie danych uzyskanych w szczególności od:
1) dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich;
2) organów Inspekcji Ochrony Środowiska;
3) organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
4) dyrektorów urzędów morskich.
2.  Organy, o których mowa w ust. 1, w zakresie swojej właściwości, udostępniają, na wniosek organizatora kąpieliska, informacje, które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu przez organizatora kąpieliska profilu wody w kąpielisku.
3.  Profil wody w kąpielisku może zostać sporządzony dla jednego kąpieliska lub kilku sąsiadujących ze sobą kąpielisk.
4.  Jeden profil wody w kąpielisku może zostać sporządzony dla kilku sąsiadujących ze sobą kąpielisk, jeżeli w okresie ostatnich czterech lat poprzedzających rok, w którym jest sporządzany profil wody w kąpielisku, kąpieliska te uzyskały takie same wyniki klasyfikacji jakości wody w kąpielisku, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a profile wody w tych kąpieliskach wskazują na wspólne czynniki ryzyka albo ich brak.
§  3. 
1.  Profil wody w kąpielisku powinien zawierać informacje o:
1) lokalizacji kąpieliska;
2) lokalizacji punktu lub punktów ustanowionych w celu kontroli jakości wody w kąpielisku;
3) cechach fizycznych, geograficznych i hydrologicznych:
a) wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko,
b) innych wód powierzchniowych, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w tym kąpielisku, znajdujących się w zlewni wód, o których mowa w lit. a;
4) zanieczyszczeniach, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się, przyczynach tych zanieczyszczeń, a w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń - również o:
a) przewidywanym charakterze, częstotliwości oraz czasie trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń,
b) potencjalnych przyczynach krótkotrwałych zanieczyszczeń, harmonogramie eliminacji tych przyczyn oraz działaniach podejmowanych w celu obniżenia ryzyka wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń,
c) działaniach podejmowanych w celu zapobieżenia narażeniu kąpiących się na kontakt z krótkotrwałymi zanieczyszczeniami, wraz z podaniem podmiotów odpowiedzialnych za podjęcie takich działań i ich danych kontaktowych - w przypadkach występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń;
5) możliwości rozmnożenia sinic, makroglonów lub fitoplanktonu.
2.  Szczegółowe informacje zawarte w profilu wody w kąpielisku przedstawia się w formie tabeli, w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej, a także w formie mapy w skali od 1:500 do 1:10 000, w postaci wydruku lub w wersji elektronicznej, sporządzanej na podstawie warstw systemów informacji geograficznej (GIS) 3 , przedstawiającej położenie kąpieliska lub grupy kąpielisk, zasięg kąpieliska lub grupy kąpielisk oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. Tabelę sporządza się w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.
3.  Informacje inne niż określone w tabeli, o której mowa w ust. 2, mogą być dołączone do profilu wody w kąpielisku w formie załączników.
§  4. 
1.  Organizator kąpieliska dokonuje aktualizacji profilu wody w kąpielisku na podstawie danych uzyskanych od organów, o których mowa w § 2 ust. 1.
2.  Do aktualizacji profilu wody w kąpielisku stosuje się przepis § 2 ust. 2.
3.  Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlega profil wody w kąpielisku sporządzony dla kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jako "dobra", "dostateczna" albo "niedostateczna", w celu zweryfikowania informacji, o których mowa w § 3 ust. 1.
4.  Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej raz na:
1) 4 lata - w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako "dobra";
2) 3 lata - w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako "dostateczna";
3) 2 lata - w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako "niedostateczna".
5.  Profil wody w kąpielisku sporządzony dla kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jako "doskonała", podlega aktualizacji w zakresie informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, wyłącznie wówczas, gdy klasyfikacja wody w tym kąpielisku została zmieniona na "dobrą", "dostateczną" albo "niedostateczną".
6.  W przypadku przeprowadzenia na obszarze kąpieliska lub w jego sąsiedztwie robót budowlanych lub zmian w infrastrukturze, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości wody w kąpielisku, profil wody w kąpielisku podlega aktualizacji przed rozpoczęciem następnego sezonu kąpielowego niezależnie od wyników klasyfikacji wód w tym kąpielisku.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE W PROFILU WODY W KĄPIELISKU

A. Informacje podstawowe

I

Dane ogólne o kąpielisku

1

Nazwa kąpieliska1)

2

Adres kąpieliska1)

3

Województwo1)

4

Numer jednostki terytorialnej Systemu

Kodowania Jednostek Terytorialnych

i Statystycznych (KTS) – poziom 6, w której

jest zlokalizowane kąpielisko1)

5

Nazwa gminy, w której jest zlokalizowane

kąpielisko1)

6

Nazwa powiatu, w którym jest zlokalizowane

kąpielisko1)

7

Krajowy kod kąpieliska 2)

8

Identyfikator kąpieliska Numid2)

II

Informacje o profilu wody w kąpielisku

9

Data sporządzenia profilu wody w kąpielisku

(zakończenia prac nad tym profilem)1)

10

Data sporządzenia poprzedniego profilu wody

w kąpielisku1), 3)

11

Data następnej aktualizacji profilu wody

w kąpielisku1)

12

Powód aktualizacji profilu wody

w kąpielisku1), 3)

13

Imię i nazwisko osoby sporządzającej

profil wody w kąpielisku1)

III

Właściwy organ

14

Imię i nazwisko albo nazwa, adres, numer

telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz

adres poczty elektronicznej organizatora

kąpieliska1)

15

Nazwa właściwego terytorialnie organu

samorządu terytorialnego, który umieścił

kąpielisko w wykazie, o którym mowa

w art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –

Prawo wodne1)

16

Nazwa właściwego regionalnego zarządu

gospodarki wodnej Wód Polskich1)

17

Nazwa właściwego wojewódzkiego

inspektoratu ochrony środowiska1)

18

Nazwa właściwego państwowego

powiatowego inspektora sanitarnego lub

państwowego granicznego inspektora

sanitarnego1)

19

Nazwa właściwego urzędu morskiego1), 4)

IV

Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska

20

Kategoria wód powierzchniowych, na których

jest zlokalizowane kąpielisko5), 6)

ciek (w tym zbiornik zaporowy)

21

jezioro lub inny zbiornik wodny (np.: staw,

glinianka, wyrobisko pożwirowe)

22

wody przejściowe

23

wody przybrzeżne

24

Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika

wodnego, lub akwenu wód przejściowych5)

25

Identyfikator hydrograficzny5)

26

Nazwa jednolitej części wód

powierzchniowych, w której jest

zlokalizowane kąpielisko5), 7)

27

Kod jednolitej części wód powierzchniowych,

w której jest zlokalizowane kąpielisko5)

28

Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie

zmienionej jednolitej części wód

powierzchniowych5),8)

tak nie

29

Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej

jednolitej części wód powierzchniowych5), 8)

tak nie

30

Lokalizacja kąpieliska – kilometraż

cieku1), 5), 9)

31

Lokalizacja kąpieliska – brzeg cieku1), 10)

prawy brzeg lewy brzeg

32

Lokalizacja kąpieliska – długość plaży wzdłuż

linii brzegowej1)

......................... m

33

Lokalizacja kąpieliska – współrzędne

geograficzne granic kąpieliska w formacie

dziesiętnym1), 11), 12)

B. Ocena i klasyfikacja jakości wody w kąpielisku

34

Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku,

po ostatnim sezonie kąpielowym2)

data wykonania oceny (dd/mm/rrrr):

..............................

wynik oceny: ....................................

35

Wyniki 4 ostatnich klasyfikacji jakości wody

w kąpielisku (dotyczy kąpielisk istniejących

4 lata i dłużej; dla kąpielisk istniejących krócej

niż 4 lata podaje się wyniki wszystkich

dokonanych klasyfikacji)2)

klasyfikacja za lata: .............................

wynik klasyfikacji: ..............................

klasyfikacja za lata: .............................

wynik klasyfikacji: ..............................

klasyfikacja za lata: .............................

wynik klasyfikacji: ..............................

klasyfikacja za lata: .............................

wynik klasyfikacji: ..............................

36

Lokalizacja punktu, w którym uzyskano dane

do klasyfikacji, o której mowa w polu 35

(współrzędne geograficzne w formacie

dziesiętnym)2), 12)

37

Wynik ostatniej klasyfikacji stanu

ekologicznego lub potencjału ekologicznego

jednolitej części wód powierzchniowych,

w której jest zlokalizowane kąpielisko 13), 14)

rok wykonania klasyfikacji: ..................

rok/lata przeprowadzenia badań

monitoringowych będących źródłem danych do

klasyfikacji:

.................................

stan ekologiczny /potencjał ekologiczny jednolitej

części wód: ...................................

38

Wynik ostatniej klasyfikacji stanu

chemicznego jednolitej części wód

powierzchniowych, w której jest

zlokalizowane kąpielisko13), 14)

rok wykonania klasyfikacji: ..................

rok/lata przeprowadzenia badań

monitoringowych będących źródłem danych do

klasyfikacji:

.................................

stan chemiczny jednolitej części wód:

...................................

39

Wynik ostatniej oceny stanu jednolitej części

wód powierzchniowych, w której jest

zlokalizowane kąpielisko, na podstawie

wyników klasyfikacji, o których mowa

w polach 37 i 3813), 14)

rok wykonania oceny:

............................................

stan jednolitej części wód:

..............................................

40

Kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-

-kontrolnego, w którym uzyskano dane do

klasyfikacji i oceny, o której mowa w polach

37, 38 i 3913), 14)

C. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wód, na których jest zlokalizowane

kąpielisko

I

Kąpielisko zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy15)

41

Wysokość nad poziomem morza5),8), 16)

< 200 m

42

200–800 m

43

> 800 m

44

Powierzchnia zlewni cieku5),8)

< 10 km2

45

10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2

46

100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2

47

1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2

48

≥ 10 000 km2

49

Typ cieku5),14), 17)

kod typu:

50

nazwa typu:

51

Średni przepływ z ostatnich 4 lat18)

Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ)

........................ m3/s

52

Średnia z przepływów średnich rocznych

z wielolecia (SSQ)

........................ m3/s

53

Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ)

....................... m3/s

54

Współczynnik nieregularności przepływów

SSQ/SWQ 18)

II

Kąpielisko zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym19)

55

Wysokość nad poziomem morza5),8), 16)

< 200 m

56

200–800 m

57

> 800 m

58

Powierzchnia jeziora lub innego zbiornika wodnego5)

................. km2

59

Typ jeziora5),14),17)

kod typu:

60

nazwa typu:

61

Charakterystyka dna kąpieliska1),20)

62

Głębokość jeziora lub innego zbiornika wodnego5)

maksymalna: ........................ m

63

średnia: ...................... m

III

Kąpielisko zlokalizowane na zbiorniku zaporowym21)

64

Wysokość nad poziomem morza5),8), 16)

< 200 m

65

200–800 m

66

> 800 m

67

Powierzchnia zlewni zbiornika5), 8)

< 10 km2

68

10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2

69

100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2

70

1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2

71

≥ 10 000 km2

72

Powierzchnia zbiornika przy normalnym

poziomie piętrzenia (NPP)5)

............... km2

73

Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP)5)

............... mln m3

74

Głębokość zbiornika przy normalnym

poziomie piętrzenia (NPP)5)

maksymalna: ............. m

75

średnia: ............. m

76

Średnie dobowe zmiany poziomu wody5)

................... m

IV

Kąpielisko zlokalizowane na wodach przejściowych lub przybrzeżnych

77

Typ wód przejściowych5),14), 17), 22)

kod typu:

78

nazwa typu:

79

Typ wód przybrzeżnych5),14), 17), 23)

kod typu:

80

nazwa typu:

D. Przyczyny zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać

niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się

I

Zrzuty zanieczyszczeń24)

81

Zrzuty oczyszczonych ścieków

komunalnych25),26), 27), 28)

82

Zrzuty oczyszczonych ścieków

przemysłowych25), 26), 27), 28)

83

Zrzuty ścieków z oczyszczalni

przydomowych1),26), 27), 28)

84

Nielegalne zrzuty

zanieczyszczeń25), 28)

85

Zrzuty wód

pochłodniczych25), 26), 27), 28)

86

Zrzuty oczyszczonych wód

opadowych lub roztopowych

z systemu kanalizacji25),26), 27), 28)

87

Zrzuty nieoczyszczonych wód

deszczowych26), 28)

88

Zrzuty ścieków z odwodnienia

zakładów górniczych25),26), 27), 28)

89

Odprowadzanie wód z urządzeń

melioracyjnych odwadniających pola

nawożone gnojówką

lub gnojowicą26), 28)

90

Zrzuty ze stawów

hodowlanych26), 27), 28)

91

Zrzuty zanieczyszczeń z jednostek

pływających29)

92

Inne25), 26)

II

Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska24), 30)

93

Zabudowa miejska1)

94

Tereny przemysłowe, handlowe

i komunikacyjne1)

95

Kopalnie, wyrobiska i budowy1)

96

Miejskie tereny zielone

i wypoczynkowe1)

97

Grunty orne1)

98

Uprawy trwałe1)

99

Łąki i pastwiska1)

100

Obszary upraw mieszanych1)

101

Lasy1)

102

Zespoły roślinności drzewiastej

i krzewiastej1)

103

Tereny otwarte, pozbawione

roślinności lub z rzadkim pokryciem

roślinnym1)

104

Inne1)

III

Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m24)

105

Kąpiel1)

106

Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe,

motorówki)1)

107

Wędkarstwo1)

108

Inne1)

IV

Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość

109

Toalety1), 8)

tak

110

nie

111

Natryski1), 8)

tak

112

nie

113

Kosze na śmieci1), 8)

tak

114

nie

115

Ogrodzenie plaży kąpieliska1), 8)

tak

116

nie

117

Sprzątanie plaży kąpieliska1), 8)

tak

118

częstotliwość: ......... razy/dobę31)

119

nie

120

Zakaz wprowadzania zwierząt na teren

kąpieliska i plażę kąpieliska1), 8)

tak

121

nie

V

Inne informacje

122

Kąpielisko zlokalizowane na obszarze objętym

formą ochrony przyrody1), 8), 32)

tak

123

opis formy ochrony przyrody33):

124

nie

125

Kąpielisko zlokalizowane w odległości

mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla

zwierząt1), 8)

tak

126

odległość od wodopoju34): ............. m

127

nie

128

Zanieczyszczenie osadów

dennych8), 13), 14), 35), 36)

metale ciężkie

129

substancje priorytetowe

130

brak zanieczyszczenia

131

brak danych

E. Możliwość rozmnożenia się sinic

132

Zakwity sinic zaobserwowane w okresie

ostatnich 4 lat2), 8), 37)

nie stwierdzono

133

zjawisko wystąpiło tylko w 1 roku

134

zjawisko wystąpiło w 2 lub 3 latach

135

zjawisko występowało w każdym roku

z ostatnich 4 lat

136

Ryzyko rozmnożenia się sinic

w przyszłości2), 8), 13), 14)

brak38)

137

małe39)

138

średnie40)

139

duże41)

F. Możliwość rozmnożenia się makroglonów lub fitoplanktonu

I

Makroglony42)

140

Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus

vesiculosus) 13), 14), 43)

141

Zielenice z rodzaju Ulva13), 14), 43)

142

Inne taksony makroglonów niż wymienione

w polach: 140 i 14113), 14), 43)

II

Fitoplankton44)

143

Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu8), 13), 14)

brak45)

144

małe46)

145

średnie47)

146

duże48)

G. Informacja w przypadku, gdy istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń w okresie, dla którego

sporządzono profil wody w kąpielisku49)

147

Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych

zanieczyszczeń2), 5), 25), 29)

148

Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych

zanieczyszczeń2), 5), 25), 29)

149

Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych

zanieczyszczeń2), 5), 25), 29)

150

Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych

zanieczyszczeń2), 5), 25), 29)

151

Działania podejmowane w związku ze

spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami1)

152

Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku

wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych

zanieczyszczeń1)

153

Właściwe organy i osoby wskazane do

kontaktu na wypadek wystąpienia

krótkotrwałych zanieczyszczeń1), 50)

H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód powierzchniowych

znajdujących się w zlewni wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko, za pośrednictwem których

jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w kąpielisku

I51)

154

Nazwa cieku, jeziora lub innego zbiornika

wodnego, lub akwenu wód przejściowych lub

przybrzeżnych1)

155

Nazwa jednolitej części wód

powierzchniowych5), 52)

156

Kod jednolitej części wód powierzchniowych5)

157

Wysokość nad poziomem morza5), 8), 53)

< 200 m

158

200–800 m

159

> 800 m

160

Powierzchnia zlewni5), 8), 54)

< 10 km2

161

10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2

162

100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2

163

1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2

164

≥ 10 000 km2

165

Typ cieku lub jeziora5), 17), 55), 56)

kod typu:

166

nazwa typu:

167

Średni przepływ z ostatnich 4 lat18), 57)

Średni niski przepływ z wielolecia (SNQ)

................ m3/s

168

Średnia z przepływów średnich rocznych

z wielolecia (SSQ)

................. m3/s

169

Średni wysoki przepływ z wielolecia (SWQ)

................. m3/s

170

Współczynnik nieregularności przepływów

SSQ/SWQ18), 57)

Objaśnienia:

1) Dane własne organizatora kąpieliska oraz wyniki dokonanych przez niego obserwacji.

2) Dane pochodzące od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub od państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

3) Wypełnia się tylko w przypadku, gdy przed aktualizacją został sporządzony profil wody w kąpielisku poprzedzający bieżącą aktualizację.

4) Pole 19 wypełnia się tylko w przypadku kąpieliska zlokalizowanego na wodach przejściowych lub przybrzeżnych.

5) Dane pochodzące od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub właściciela wód niebędących własnością Skarbu Państwa.

6) Zaznacza się właściwe; w przypadku zaznaczenia pola 20, 21 lub 22 przechodzi się do pola 24; jeżeli zaznaczono pole 23, przechodzi się do pola 25.

7) Jeżeli kąpielisko nie znajduje się w wyznaczonej jednolitej części wód powierzchniowych, pola 26-31 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 32.

8) Zaznacza się właściwe pole.

9) Podaje się kilometraż początku kąpieliska; w przypadku gdy kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku, pole 30 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 32.

10) Zaznacza się właściwe; jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku, pole 31 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 32.

11) Podaje się współrzędne punktów granicznych znajdujących się na początku i końcu kąpieliska na linii brzegowej oraz współrzędne punktów granicznych znajdujących się na obszarze wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko.

12) W układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z systemu nawigacji satelitarnej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.).

13) Dane pochodzące od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

14) Podaje się, jeżeli wypełniono pole 26.

15) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy, przechodzi się do punktu II w części C.

16) Dotyczy wód kąpieliska.

17) Typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód, są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).

18) Dane pochodzące z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

19) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym, przechodzi się do punktu III w części C.

20) Dno muliste, piaszczyste lub kamieniste.

21) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na zbiorniku zaporowym, przechodzi się do punktu IV w części C.

22) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 22.

23) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 23.

24) Zaznacza się właściwe pole.

25) Dane pochodzące od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

26) Dane pochodzące od dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

27) Wypełnia się na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

28) Podaje się odległość zrzutu od kąpieliska, z dokładnością do 50 m.

29) Dane pochodzące od dyrektora urzędu morskiego.

30) Opis zgodnie z klasami pokrycia terenu lub użytkowania ziemi wyróżnionymi w bazie CORINE Land Cover (CLC), na poziomie 3.

31) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 117.

32) W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).

33) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 122, podając w szczególności nazwę obszaru objętego formą ochrony przyrody (np.: nazwę parku narodowego, nazwę obszaru Natura 2000).

34) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 125.

35) Na podstawie najbardziej aktualnych danych z ostatnich 4 lat poprzedzających rok, w którym jest sporządzany profil wody w kąpielisku.

36) Wykaz substancji priorytetowych jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

37) Opis na podstawie obserwacji na miejscu.

38) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono pole 132, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

39) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono:

1) pole 133, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze, lub

2) pole 132, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

40) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono:

1) pole 133, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze, lub

2) pole 134.

41) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono pole 135.

42) Dotyczy tylko kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych.

43) Podaje się, czy stwierdzono występowanie makroglonów, oraz ocenia się ich niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku.

44) Dotyczy tylko kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych, jeziorach, zbiornikach zaporowych oraz ciekach typów:

1) 19, 20, 24, 25 (o powierzchni zlewni ≥ 5000 km2 w przypadku tych czterech typów) i 21 - według typologii obowiązującej do dnia wejścia w życie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, lecz nie później niż do dnia 22 grudnia 2021 r.;

2) RzN, Rz_org (o powierzchni zlewni ≥ 5000 km2 w przypadku tych dwóch typów), RwN, R_poj i Rl_poj - według typologii obowiązującej od dnia wejścia w życie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, lecz nie później niż od dnia 22 grudnia 2021 r.

45) Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez przezroczystość, wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

46) Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez przezroczystość, wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

47) Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla III klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

48) Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, wskazały na przekroczenie przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla III klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

49) Pojęcie, krótkotrwałe zanieczyszczenia" odnosi się tylko do skażeń mikrobiologicznych (enterokoki, Escherichia coli), których przyczyny można jednoznacznie ustalić i co do których nie przewiduje się, że będą miały niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny od stwierdzenia ich wystąpienia, oraz dla których są ustalone procedury prognozowania i działań w przypadku ich wystąpienia.

50) Podaje się imię i nazwisko osoby, nazwę instytucji, adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektronicznej .

51) W razie konieczności powiela się pola punktu I, tworząc w ten sposób kolejne punkty części H. Numery kolejnych punktów zapisuje się cyframi rzymskimi, poczynając od II, numery kolejnych pól - cyframi arabskimi, poczynając od 171.

52) Jeżeli akwen nie stanowi wyznaczonej jednolitej części wód powierzchniowych, pola 155 i 156 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 157.

53) Wypełnia się tylko w przypadku cieków, jezior lub innych zbiorników wodnych oraz zbiorników zaporowych.

54) Wypełnia się tylko w przypadku cieków i zbiorników zaporowych.

55) 1 Podaje się, jeżeli wypełniono pola 155 i 156.

56) Wypełnia się tylko w przypadku cieków i jezior.

57) Wypełnia się tylko w przypadku cieków.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8).
3 Warstwy systemów informacji geograficznej są tworzone zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309).
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. poz. 191), które na podstawie art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r.