Zmiana rozporządzenia w sprawie profilu wody w kąpielisku

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1751

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku 2

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564 i 1641) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. poz. 2206) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku przeprowadzenia istotnych robót budowlanych lub istotnych zmian w infrastrukturze kąpieliska lub w jego sąsiedztwie profil wody w kąpielisku podlega aktualizacji przed rozpoczęciem następnego sezonu kąpielowego niezależnie od wyników klasyfikacji wody w kąpielisku.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8).