Art. 3. - [Osnowy jako podstawa wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych] - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 14 sierpnia 2024 r.
Art.  3.  [Osnowy jako podstawa wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych]
1. 
Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią osnowy geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych.
2. 
Osnowy geodezyjne zakłada się i aktualizuje dla obszaru całego kraju.
3. 
Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez:
1)
Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej - w zakresie osnów podstawowych;
2)
starostów - w zakresie osnów szczegółowych.
4. 
Przepisy ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio do osnów grawimetrycznych i magnetycznych.
5. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, państwowy system odniesień przestrzennych obowiązujący na terenie całego kraju, uwzględniając jego parametry techniczne oraz warunki stosowania.