§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Klimatu i Środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1949

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
energia;
2)
klimat;
3)
środowisko.
3. 
Minister jest dysponentem części 47, 51 i 41 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.